На ДП "Енергоринок" згідно з Законом України "Про електроенергетику", ліцензією НКРЕ, Статутом та ДЧОРЕ покладені наступні функції:

  • Оптового постачальника електроенергії;
  • Розпорядника системи розрахунків;
  • Розпорядника коштів ОРЕ;
  • Секретаріату Ради ОРЕ;
  • Головного Оператора системи комерційного обліку електроенергії;
  • Сторони ДЧОРЕ, яка відповідає за підтримку системи забезпечення функціонування ОРЕ.

Крім цього, важливими напрямами діяльності ДП "Енергоринок" є розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази функціонування ОРЕ; встановлення, підтримання та удосконалення договірних відносин з членами ОРЕ щодо купівлі-продажу електроенергії; укладення міжнародних договорів щодо забезпечення паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами суміжних країн та участь у забезпеченні зовнішньоекономічних відносин з енергосистемами суміжних країн; здійснення експортно-імпортних операцій з електроенергією з дотриманням норм та процедур митного законодавства; юридичне супроводження діяльності оптового постачальника електроенергії.

ДП "Енергоринок" як Розпорядник системи розрахунків (РСР) виконує щодобове погодинне планування режиму роботи ОЕС України за активною енергією та потужністю, визначає погодинні прогнозні ціни на електроенергію і ціни за робочу потужність на наступну добу на основі оптимізації режимів роботи електростанцій, зовнішніх перетоків електроенергії, поданих генкомпаніями ТЕС цінових заявок і прогнозного обсягу споживання електроенергії на наступну добу; здійснює формування цін на електроенергію, формує та розраховує баланс (у натуральному та грошовому вигляді) купівлі-продажу електроенергії на ОРЕ. Розрахунки балансів, цін на електроенергію та розрахунку платежів здійснюються відповідно до Правил ринку, які є невід'ємною частиною ДЧОРЕ.

ДП "Енергоринок" як Розпорядник коштів ОРЕ (РК) здійснює розрахунки за куповану-продану електроенергію та розподіл коштів відповідно до алгоритму, який затверджується НКРЕ; здійснює поточний контроль за платежами та строками їх оплати; видає розпорядження Банкіру ринку про перерахування коштів з рахунку оптового постачальника. РК аналізує розрахунки за куповану-продану електроенергію за звітні періоди та прогнозує рівень оплати енергопостачальними компаніями і виробникам електроенергії. Крім цього, РК веде оперативний та бухгалтерський облік розрахунків і платежів по кожному із учасників ОРЕ і Бухгалтерський реєстр учасників ОРЕ, складає і узгоджує акти звіряння розрахунків за куплену та продану електроенергію.

З липня 2010 р. ДП "Енергоринок" є Головним оператором системи комерційного обліку ОРЕ. До цього часу підприємство працювало у напрямі вдосконалення діючих та розроблення нових нормативних документів щодо системи комерційного обліку Головного оператора та АСКОЕ ОРЕ в цілому. Була розроблена Програма послідовного впровадження АСКОЕ Головного оператора ОРЕ, затверджена у квітні 2008 р. Міжвідомчою комісією з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку ОРЕ. Крім цього, спеціалістами ДП "Енергоринок" підготовлена необхідна технічна база, розроблене програмне забезпечення, опрацьовані процедурні питання.З липня 2010 р. згідно з рішенням НКРЕ "купівля-продаж електричної енергії ліцензіатом має здійснюватися з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, відповідно до вимог Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії (додаток 10 до ДЧОРЕ)". Спільно з іншими учасниками ОРЕ ДП "Енергоринок" продовжує вживати заходів з впровадження в промислову експлуатацію АСКОЕ суб'єктів ОРЕ та створення повноцінної АСКОЕ ОРЕ.

ДП "Енергоринок" в якості Секретаріату Ради ОРЕ забезпечує інформування учасників ОРЕ щодо діяльності Ради та функціонування Оптового ринку, організацію і проведення Загальних зборів членів ОРЕ, засідань Ради, її робочих груп та інших заходів, які проводяться Радою ОРЕ.

ДП "Енергоринок" в якості сторони ДЧОРЕ відповідає за підтримку Системи забезпечення функціонування ОРЕ. Інформаційна мережа ДП "Енергоринок" є основною складовою Системи забезпечення функціонування ОРЕ, в якій здійснюється консолідація та обробка технологічних даних, необхідних для функціонування Оптового ринку. Зазначена мережа включає в себе файлові сервери, сервери баз даних, сервери додатків, поштовий сервер, комунікаційний вузол. На її основі функціонує сучасне програмне забезпечення Розпорядника коштів, Розпорядника системи розрахунків, Головного оператора системи комерційного обліку електроенергії ОРЕ, Розрахункового центру, організовано оперативний та надійний інформаційний обмін з суб'єктами ОРЕ. З метою забезпечення належної прозорості роботи ОРЕ, оприлюднення основних показників функціонування ОРЕ, інформації щодо погашення заборгованості підприємств ПЕК, а також для оперативного інформування членів ОРЕ щодо стану реформування ринку електроенергії, силами фахівців ДП "Енергоринок" створені та експлуатуються відповідні веб-сайти. Побудована в ДП "Енергоринок" сучасна високотехнологічна інформаційна система дозволяє на належному рівні виконувати поточні завдання та має можливості для подальшого розвитку для вирішення задач, пов'язаних з реформуванням ринку електричної енергії.

Одним з важливих напрямів діяльності ДП "Енергоринок" є встановлення та удосконалення договірних відносин з учасниками ОРЕ щодо питань купівлі-продажу, реструктуризації заборгованості за електроенергію та інших.

ДП "Енергоринок" забезпечує юридичний супровід діяльності оптового постачальника електричної енергії, сприяє розвитку науково-технічного співробітництва з іноземними підприємствами та організаціями, забезпечує виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експерементальних робіт, обмінюється науково-технічною інформацією, організовує навчання та стажування спеціалістів.