Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Гнатюк Юрiй Любомирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Державне пiдприємство "Енергоринок"
2. Організаційно-правова форма
Державне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
21515381
4. Місцезнаходження
м. Київ , 01032, Вул. Симона Петлюри, будинок 27
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)594-86-00 (044)594-86-32
6. Електронна поштова адреса
def@er.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР №80   26.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.er.energy.gov.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Державне пiдприємство "Енергоринок"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №013426
3. Дата проведення державної реєстрації
08.06.2000
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
267943.09
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
222
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.14 Торгiвля електроенергiєю
63.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, н. в. i. у.
62.02 Консультування з питань iнформатизацiї
10. Органи управління підприємства
Органом управлiння ДП "Енергоринок" є Кабiнет Мiнiстрiв України
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку
300465
3) поточний рахунок
26008302861
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку
300465
6) поточний рахунок
26009301861

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Оптове постачання електричної енергiї 579645 18.01.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики Необмежена
Опис Лiцензiя дiє безстроково
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Кабiнет Мiнiстрiв України - 01008Україна - Вул. Грушевського, будинок 12/2 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнатюк Юрiй Любомирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Повна вища освiта. Закiнчив Академiю мунiципального управлiння, за фахом економiст, та Нацiональний унiверситет державної податкової служби України, за фахом юрист.
6) стаж роботи (років)**
12.2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу ДП "Енергоринок"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.03.2014 5 рокiв
9) Опис
Управлiння Пiдприємством здiйснює директор.
Директор Пiдприємства призначається на посаду та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Директор Пiдприємства самостiйно вирiшує питання дiяльностi Пiдприємства.
Директор Пiдприємства:
- несе повну вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Пiдприємства;
- дiє без довiреностi вiд iменi Пiдприємства, представляє його iнтереси в усiх органiзацiях та установах;
- розпоряджається майном та коштами Пiдприємства вiдповiдно до законодавства;
- укладає договори, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв поточний та iншi рахунки;
- несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансових планiв;
- затверджує штатний розпис, визначає посадовi оклади, тарифнi ставки, форми i систему оплати працiвникiв Пiдприємства та iнших осiб, якi залучаються до роботи на Пiдприємствi, визначає режим роботи та вiдпочинку працiвникiв згiдно iз законодавством;
- здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства.
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не має
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шинкарьова Лариса Сергiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
-
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Повна вища освiта. Донецький державний унiверситет.
6) стаж роботи (років)**
11.2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера департаменту бухгалтерського облiку фiнансової дирекцiї апарату управлiння АЕК «Київенерго»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2010 -
9) Опис
Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не має
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна - м. Київ Вул. Нижнiй Вал, будинок 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 271467
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна служба спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.03.2015
Міжміський код та телефон (044)591-04-00
Факс -
Вид діяльності Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї: в частинi оцiнювання захищенностi iнформацiї
Опис -

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01004 Україна - м. Київ Вул. Шовковична, будинок 42/44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон (044)277-50-00
Факс (044)277-50-01
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис -

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стандарт-аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23980886
Місцезнаходження 03150 Україна - м. Київ Вул. Предславинська, буд. 12, офiс 195
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1259
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044)469-07-17
Факс -
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування.
Опис -

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30373906
Місцезнаходження 03680 Україна - м. Київ Вул. Фiзкультури, 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2091
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044)284-18-65
Факс (044)284-18-66
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис -

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Арсенал страхування"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33908322
Місцезнаходження 04080 Україна - м. Київ Вул. Жилянська, будинок 45
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 284205
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.12.2013
Міжміський код та телефон (044)502-67-37
Факс -
Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя. Перестрахування.
Опис -

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Рiдна"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 34809641
Місцезнаходження 04070 Україна - м. Київ Вул. Iгорiвська, будинок 12-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 547138
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.11.2010
Міжміський код та телефон (044)425-12-90
Факс (044)425-00-95
Вид діяльності Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу))
Опис -

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Країна"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 20842474
Місцезнаходження 04176 Україна - м. Київ Вул. Електрикiв, будинок 29А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 533010
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.04.2010
Міжміський код та телефон (044)590-48-00
Факс (044)590-48-00
Вид діяльності Добровiльне медичне страхування
Опис -

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22.05.2013 76/2/2013 НКЦПФР 50000 30000 Бездокументарні іменні 1500000000 16.3 щоквартально 21298585.44 22.06.2018
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому ринку. 28.05.2013 Операцiйним управлiнням ПАТ “Фондова бiржа ПФТС” прийнято рiшення №2805/2013/15 про включення цiнних паперiв ДП “Енергоринок” до Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру (тiкер: OENERA, код ISIN: UA40001666623). 28 травня 2013 року фондовою бiржею прийнято рiшення про лiстинг цiнних паперiв емiтента. 30.05.2013 Операцiйним управлiнням ПАТ “Фондова бiржа ПФТС” прийнято рiшення №3005/2013/15 про переведення цiнних паперiв ДП “Енергоринок” до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу (тiкер: OENERA, код ISIN: UA40001666623). Тип облiгацiй: вiдсотковi iменнi звичайнi (незабезпеченi); форма випуску: закрита (приватна); кiлькiсть цiнних паперiв включених в лiстинг: 30 000 шт. Протягом 2017 року пiдприємством здiйснено достроковий викуп облiгацiй у їх власникiв у кiлькостi 6 987 шт. на загальну суму 349 350 000 грн.
 

XI. Опис бізнесу

Державне пiдприємство "Енергоринок" утворено вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 травня 2000 року №755 (755-2000-п) на базi вiдокремленого пiдроздiлу "Енергоринок" державного пiдприємства "Нацiональна енергетична компанiя "Укренерго". Державне пiдприємство "Енергоринок" зареєстровано 08.06.2000 Шевченкiвською районною в м.Києвi державною адмiнiстрацiєю. Пiдприємство засноване без обмеження строку його дiяльностi. На виконання Закону України "Про ринок електричної енергiї" вiд 13.04.2017 №2019-VIII на пiдприємствi утворено фiлiю "Оператор ринку" та фiлiю "Гарантований покупець"
 
Управлiння Пiдприємством здiйснює директор.
Директор Пiдприємства призначається на посаду та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Директор Пiдприємства самостiйно вирiшує питання дiяльностi Пiдприємства.
Органiзацiйна структура пiдприємства складається iз невiдокремлених структрних пiдроздiлiв (департаменти, вiддiли) та фiлiй.
ДП “Енергоринок” не має дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Пiдприємств, якi по вiдношенню до емiтента були залежними, але протягом звiтного перiоду втратили статус залежностi – не було.
 
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв емiтента за 2017 рiк склала 222 працiвника, з них працювало на умовах неповного робочого часу 7 працiвникiв.
У звiтному перiодi на пiдприємствi вiдсутнi позаштатнi працiвники, якi працюють за сумiсництвом.
Фонд оплати працi емiтента складає:
Станом на 31.12.2016 – 41 390 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 – 73 074 тис. грн.
Змiни (+,-) + 31 684 тис. грн.
Збiльшення фонду оплати працi емiтента пов’язано iз наступним:
- збiльшенням посадових окладiв вiдповiдно до прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб;
- змiнами до Колективного договору ДП "Енергоринок" на 2016-2018 роки вiдповiдно до змiн Галузевої угоди мiж Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України, Всеукраїнським об'єднанням органiзацiй роботодавцiв "Федерацiя роботодавцiв паливно-енергетичного комплексу України" i Профспiлкою працiвникiв енергетики та електротехнiчної промисловостi України на 2016-2018 роки (Роздiлу II п.2.3 та Додатку 38) стосовно змiн мiнiмального розмiру тарифної ставки (мiсячного окладу) працiвника, який виконує неквалiфiковану роботу та мiсячних посадових окладiв у розрахункових коефiцiєнтах;
- пiдвищенням посадових окладiв висококвалiфiкованим спецiалiстам та виплатами передбаченими умовами Колективного договору.
Кадрова полiтика емiтента у 2017 роцi була спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї, удосконалення знань та навичок працiвникiв емiтента за напрямами: «Енергетика», «Електротехнiка», «Економiка пiдприємства», «Фiнанси i кредит», «Менеджмент», «Маркетинг».
Заробiтна плата у 2017 роцi працiвникам пiдприємства виплачувалась вчасно та в повному обсязi вiдповiдно до умов Колективного договору. У державного пiдприємства «Енергоринок» заборгованiсть з виплати заробiтної плати вiдсутня.
 
До об'єднань пiдприємств емiтент не належить.
 
Спiльну дiяльнiсть емiтент не проводить.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.
 
Зарахування на баланс основних засобiв здiйснюється за первiсною вартiстю.
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Первiсна вартiсть запасiв, якi придбанi за плату, визначається за собiвартiстю.
Оцiнка запасiв (матерiалiв, сировини (палива), комплектуючих виробiв i напiвфабрикатiв) при вiдпуску у виробництво, продаж та iншому вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi.
Облiгацiї на дату балансу вiдображаються за амортизованою собiвартiстю.
Рiзниця мiж номiнальною вартiстю та вартiстю розмiщення облiгацiй (премiя при розмiщеннi) амортизується пiдприємством протягом перiоду з дати розмiщення до дати їх погашення за методом ефективної ставки вiдсотка. Сума амортизацiї премiї за облiгацiями нараховується одночасно з нарахуванням вiдсотка (доходу вiд облiгацiй), що пiдлягає виплатi власникам облiгацiй вiдповiдно до Проспекту емiсiї розмiщення облiгацiй ДП “Енергоринок”.
 
Вiдповiдно до Статуту ДП "Енергоринок" здiйснює дiяльнiсть з оптового постачання електричної енергiї.
Майже 98% виробленої в Українi електричної енергiї та 100% iмпортованої електроенергiї купується та продається на ОРЕ через оптового постачальника – ДП "Енергоринок".
За 12 мiсяцiв 2017 року обсяги електроенергiї, проданої ДП "Енергоринок" постачальникам та експортерам склали 142 272,8 тис. МВт.г, вартiсть якої склала 150 886 665 тис. грн. (без ПДВ).
Середня цiна продажу електроенергiї – 1060,54 коп. за 1 МВт.г..
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї електроенергiї – 146 208 729 тис. грн..
За 12 мiсяцiв 2017 року обсяги електроенергiї, купленої ДП "Енергоринок" у виробникiв електроенергiї та iмпортерiв склали 142 272,8 тис. МВт.г, вартiсть якої склала – 144 754 841 тис. грн. (без ПДВ).
Середня цiна купiвлi електроенергiї – 1017,45 коп. за 1 МВт.г..
 
За останнi п'ять рокiв не вiдбувалось придбання чи вiдчудження активiв.
 
Правочини з власниками iстотної участi тощо не укладались.
 
Основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi емiтента. Термiни використання основних засобiв визначенi комiсiєю по введенню в експлуатацiю основних засобiв, але не менше, нiж встановленi Податковим кодексом України.
Пiдприємство в своїй дiяльностi використовує власнi та орендованi (оперативна оренда) основнi засоби.

Власнi основнi засоби:
Станом на 31.12.2016
Первiсна вартiсть ОЗ – 34 099 тис. грн.
Знос ОЗ – 18 864 тис. грн.
Залишкова вартiсть ОЗ – 15 235 тис. грн.
Станом на 31.12.2017
Первiсна вартiсть ОЗ – 47 349 тис. грн.
Знос ОЗ – 20 720 тис. грн.
Залишкова вартiсть ОЗ – 26 629 тис. грн.
Змiни (+,-)
Первiсна вартiсть ОЗ + 13 250 тис. грн.
Знос ОЗ + 1 856 тис. грн.
Залишкова вартiсть ОЗ + 11 394 тис. грн.
Рiвень зносу основних засобiв станом на 31.12.2016 – 55,32 %.
Рiвень зносу основних засобiв станом на 31.12.2017 – 43,76 %.
Змiни вартостi власних основних засобiв зумовленi:
- придбанням, модернiзацiєю, безоплатним отриманням та безоплатною передачею основних засобiв у 2017 роцi.

Власнi основнi засоби емiтента за основними групами на 31.12.2017 року становлять:
1. Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Первiсна вартiсть – 24 145 тис. грн.
Знос – 4 012 тис. грн.
Залишкова вартiсть – 20 133 тис. грн.
2. Машини та обладнання
Первiсна вартiсть – 19 493 тис. грн.
Знос – 13 156 тис. грн.
Залишкова вартiсть – 6 337 тис. грн.
3. Транспортнi засоби
Первiсна вартiсть – 1 409 тис. грн.
Знос – 1 374 тис. грн.
Залишкова вартiсть – 35 тис. грн.
4. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
Первiсна вартiсть – 1 453 тис. грн.
Знос – 1 406 тис. грн.
Залишкова вартiсть – 47 тис. грн.
5. Iншi
Первiсна вартiсть – 849 тис. грн.
Знос – 772 тис. грн.
Залишкова вартiсть – 77 тис. грн.
Орендованi основнi засоби емiтента:
- на 31.12.2016 – 5 558 тис. грн.;
- на 31.12.2017 – 4 489 тис. грн.
Мiсцезнаходженням основних засобiв є мiсце розташування пiдроздiлiв пiдприємства.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв (основних засобiв) – вiдсутнi.
Пiдприємство планує придбати основнi засоби для виконання виробничих завдань, покладених на пiдприємство вiдповiдно до Статуту пiдприємства та Закону України "Про ринок електричної енергiї" вiд 13.04.2017 № 2019-VIII, а також у разi потреби здiйснювати поточний ремонт та проводити модернiзацiю основних засобiв.
 
Серед проблем, що можуть впливати на дiяльнiсть пiдприємства видiлимо:
- погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi;
- змiна податкової полiтики;
- змiна галузевого законодавства;
- зниження рiвня оплати за куповану електроенергiю споживачами та, вiдповiдно, енергопостачальними компанiями;
- форс-мажорнi обставини.
 
ДП “Енергоринок” у звiтному роцi сплатило штрафнi санкцiї у сумi 1,6 тис. грн., а саме:
- вiдповiдно до рiшень господарських судiв у сумi 1,6 тис. грн..
 
Здiйснення фiнансування за рахунок робочого капiталу є достатнiм.
 
Договори укладенi але не виконанi - вiдсутнi.
 
Стратегiя подальшої дiяльностi:
- збiльшення обсягiв реалiзацiї електроенергiї енергопостачальним компанiям та експортерам;
- забезпечення на належному рiвнi розрахункiв з виробниками за куповану у них електроенергiю;
- поетапний перехiд до нової моделi ринку електроенергiї України вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї" вiд 13.04.2017 № 2019-VIII.
 
Дослiдження та розробки не здiйснювались.
 
Iнформацiя про судовi справи, розглянутi за перiод з 01.01.2017 по 31.12.2017, в яких ДП «Енергоринок» виступає вiдповiдачем:

Справа №37/134
Дата вiдкриття провадження у справi: 09.03.2004
Назва Позивача: Публiчне акцiонерне товариство «Донбасенерго»
Змiст справи: Стягнення заборгованостi за електричну енергiю, 3% рiчних, iнфляцiйних нарахувань, судових витрат
Сума вимог: 143 719 158,29 грн.
Найменування та мiсцезнаходження суду: Господарський суд м. Києва,
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44 б
Поточний стан розгляду справи: Рiшенням ГС м. Києва вiд 16.01.2017 в позовi вiдмовлено

Справа №6/302
Дата вiдкриття провадження у справi: 30.03.2005
Назва Позивача: Публiчне акцiонерне товариство «Донбасенерго»
Змiст справи: Стягнення заборгованостi за електричну енергiю та судових витрат
Сума вимог: 103 430 820,52 грн.
Найменування та мiсцезнаходження суду: Господарський суд м. Києва,
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44 б
Поточний стан розгляду справи: Рiшенням ГС м. Києва вiд 16.01.2017 в позовi вiдмовлено

Справа №910/4543/17
Дата вiдкриття провадження у справi: 21.03.2017
Назва Позивача: ТОВ «Енергiя-Новий Роздiл»
Змiст справи: Стягнення заборгованостi за електричну енергiю та судових витрат
Сума вимог: 14 836 885,21 грн.
Найменування та мiсцезнаходження суду: Господарський суд м. Києва,
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44 б
Поточний стан розгляду справи: Ухвалою ГС м. Києва вiд 24.03.2017 позов ТОВ залишено без розгляду.

Справа №910/10576/17
Дата вiдкриття провадження у справi: 29.06.2017
Назва Позивача: Публiчне акцiонерне товариство «Укргiдроенерго»
Змiст справи: Стягнення заборгованостi за електричну енергiю та судових витрат
Сума вимог: 626 096 975,85 грн.
Найменування та мiсцезнаходження суду: Господарський суд м. Києва,
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44 б
Поточний стан розгляду справи: Рiшенням ГС м. Києва вiд 18.09.2017 в позовi ПАТ вiдмовлено повнiстю.


Iнформацiя про судовi справи, розглянутi за перiод з 01.01.2017 по 31.12.2017, в яких ДП «Енергоринок» виступає позивачем:

Справа №905/1570/16
Дата вiдкриття провадження у справi: 27.04.2016
Назва Вiдповiдача: ТОВ «ДТЕК Високовольтнi мережi»
Змiст справи: Стягнення заборгованостi за е/е, 3% рiчних, iнфляцiйних, штрафних санкцiй за порушення договiрних зобов’язань та судового збору
Сума вимог: 306 991 824,80 грн.
Найменування суду: Господарський суд Донецької областi
Поточний стан розгляду справи: 20.09.2016 позов задоволено частково в сумi 212 978 457,36 грн., апеляцiя ДПЕ 17.01.2017 без задоволення, касацiя ДПЕ 20.04.17 без задоволення

Справа №905/1563/16
Дата вiдкриття провадження у правi: 04.05.2016
Назва Вiдповiдача: ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
Змiст справи: Стягнення заборгованостi за е/е, 3% рiчних, iнфляцiйних, штрафних санкцiй за порушення договiрних зобов’язань та судового збору
Сума вимог: 132 314 127,13
Найменування суду: Господарський суд Донецької областi
Поточний стан розгляду справи: 21.09.16 позов задоволено частково в сумi 119 426 635,67 грн., 25.10.2016 Донецьким апеляцiйним господарським судом скасовано рiшення в частинi iнфляцiйних нарахувань та судового збору, 20.12.2016 постанову АГС скасовано, справу направлено до господарського суду на новий розгляд, 14.02.2017 ГС Донецької обл. стягнуто 1 530 694,75 грн. iнфляцiйних нарахувань та 703,41 грн. судових витрат

Справа №905/453/17
Дата вiдкриття провадження у справi: 27.02.2017
Назва Вiдповiдача: ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
Змiст справи: Стягнення заборгованостi з е/е, 3% рiчних, iнфляцiйних, штрафних санкцiй за порушення договiрних зобов’язань та судового збору
Сума вимог: 157 743 483,85 грн.
Найменування суду: Господарський суд Донецької областi
Поточний стан розгляду справи: 26.04.2016 позов задоволено частково, зменшено пеню та штраф, апеляцiю ПАТ 01.08.2017 задоволено частково, вiдмовлено в стягненнi пенi та штрафу. 06.12.2017 касацiю ДПЕ задоволено, постанову АГС скасовано, залишено в силi рiшення ГС вiд 26.04.2017

Справа №905/420/17
Дата вiдкриття провадження у справi: 24.02.2017
Назва Вiдповiдача: ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля»
Змiст справи: Стягнення заборгованостi з е/е, 3% рiчних, iнфляцiйних нарахувань, штрафних санкцiй за порушення договiрних зобов’язань та судового збору
Сума вимог: 971 103 140,18 грн.
Найменування суду: Господарський суд Донецької областi
Поточний стан розгляду справи: 10.05.2017 позов задоволено частково в частинi 3% рiчних, iнфляцiйних нарахувань, штрафних санкцiй. 13.12.2017 апеляцiю ПрАТ задоволено частково, в штрафних санкцiях вiдмовлено, касацiю ДПЕ призначено на 17.05.2018

Справа №914/382/17
Дата вiдкриття провадження у справi: 01.03.2017
Назва Вiдповiдача: ТОВ «Енергiя Новий-Роздiл»
Змiст справи: Стягнення заборгованостi з е/е, 3% рiчних, iнфляцiйних нарахувань, штрафних санкцiй за порушення договiрних зобов’язань та судового збору
Сума вимог: 1 184 032,58 грн.
Найменування суду: Господарський суд Львiвської областi
Поточний стан розгляду справи: 11.05.2017 позов задоволено частково в частинi стягнення пенi, основний борг погашено добровiльно.

Справа №914/360/17
Дата вiдкриття провадження у справi: 24.02.2017
Назва Вiдповiдача: ТзОВ НВП «Енергiя-Новояворiвськ»
Змiст справи: Стягнення заборгованостi з е/е, 3% рiчних, iнфляцiйних нарахувань, штрафних санкцiй за порушення договiрних зобов’язань та судового збору
Сума вимог: 3 668 726,80 грн.
Найменування суду: Господарський суд Львiвської областi
Поточний стан розгляду справи: 06.03.2017 позов задоволено, 25.05.2017 апеляцiя НВП без задоволення

Справа №913/225/17
Дата вiдкриття провадження у справi: 15.03.2017
Назва Вiдповiдача: ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»
Змiст справи: Стягнення заборгованостi з е/е,
3% рiчних, iнфляцiйних нарахувань
за порушення договiрних зобов’язань та судового збору
Сума вимог: 1 512 059 586,66 грн.
Найменування суду: Господарський суд Луганської областi
Поточний стан розгляду справи: 25.04.2017 позов задоволено частково, зменшено 3% рiчних, в апеляцiї ТОВ 25.10.2017 вiдмовлено, касацiя ТОВ на 17.04.2018

Справа №911/488/17
Дата вiдкриття провадження у справi: 22.02.2017
Назва Вiдповiдача: Державне пiдприємство «Регiональнi електричнi мережi»
Змiст справи: Стягнення заборгованостi з е/е, 3% рiчних, iнфляцiйних нарахувань, штрафних санкцiй за порушення договiрних зобов’язань та судового збору
Сума вимог: 1 909 499 711,61 грн.
Найменування суду: Господарський суд Київської областi
Поточний стан розгляду справи: 18.04.2017 позов задоволено повнiстю

Справа №922/684/17
Дата вiдкриття провадження у справi: 01.03.2017
Назва Вiдповiдача: АК «Харкiвобленерго»
Змiст справи: Стягнення заборгованостi з е/е, 3% рiчних, iнфляцiйних нарахувань, штрафних санкцiй за порушення договiрних зобов’язань та судового збору
Сума вимог: 52 303 193,28 грн.
Найменування суду: Господарський суд Харкiвської областi
Поточний стан розгляду справи: 13.04.2017 позов задоволено частково – в частинi штрафних санкцiй, основний борг погашено добровiльно

Справа №925/193/17
Дата вiдкриття провадження у справi: 22.02.2017
Назва Вiдповiдача: ПАТ «Черкасиобленерго»
Змiст справи: Стягнення заборгованостi з е/е, 3% рiчних, iнфляцiйних нарахувань, штрафних санкцiй за порушення договiрних зобов’язань та судового збору
Сума вимог: 774 894 307,07 грн.
Найменування суду: Господарський суд Черкаської областi
Поточний стан розгляду справи: 26.05.2017 позов задоволено частково, вiдмовлено в частинi штрафних санкцiй
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 14732 26209 2550 1481 17282 27690
будівлі та споруди 7496 20133 2550 1481 10046 21614
машини та обладнання 7005 5924 0 0 7005 5924
транспортні засоби 101 35 0 0 101 35
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 130 117 0 0 130 117
2. Невиробничого призначення: 503 420 3008 3008 3511 3428
будівлі та споруди 0 0 3008 3008 3008 3008
машини та обладнання 490 413 0 0 490 413
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 13 7 0 0 13 7
Усього 15235 26629 5558 4489 20793 31118
Опис

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 4918452 4049235
Статутний капітал (тис. грн.) 268 268
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0 0
Опис Iнформацiя надається в тис. грн. Чистi активи розраховуються, як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, та сумою довгострокових зобов’язань i забезпечень, поточних зобов’язань i забезпечень за звiтний перiод та перiод, що йому передував.
Висновок За звiтний перiод сума чистих активiв перевищує статутний капiтал. За попереднiй перiод сума чистих активiв перевищує статутний капiтал.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 5043830 X X
у тому числі:  
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" 07.09.2015 1660290 18.6 27.04.2018
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" 19.06.2017 994300 18 29.05.2018
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" 30.06.2017 1000000 14.5 29.05.2018
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" 14.07.2017 389499.7 17.85 29.05.2018
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" 14.07.2017 399770.1 17.85 29.05.2018
Кредити банку, короткостроковi кредити АБ "Укргазбанк" 11.07.2017 299990.2 17.9 29.05.2018
Кредити банку, короткостроковi кредити АБ "Укргазбанк" 11.07.2017 299980 17.9 29.05.2018
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 512443 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 32949673 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 38505946 X X
Опис: В таблицi вiдображенi всi зобов'язання, облiкованi в балансi пiдприємства

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
17.10.2017 17.10.2017 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
17.10.2017 17.10.2017 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30373906
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Київ, Вул. Фiзкультури, 28
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2091 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Ми звертаємо Вашу увагу на Примiтку 2 до цiєї фiнансової звiтностi, у якiй вказано, що згiдно до Закону України «Про ринок електричної енергiї» № 2019- VIII вiд 13 квiтня 2017 року, з 1 липня 2019 року, буде запроваджений новий ринок електричної енергiї. Згiдно iз статтею 15 Закону України «Про ринок електричної енергiї» Компанiя як оптовий постачальник електричної енергiї буде здiйснювати дiяльнiсть до повного погашення своєї кредиторської та дебiторської заборгованостi за електричну енергiю. Висловлюючи нашу думку iз застереженням, ми не брали до уваги це питання.
Номер та дата договору на проведення аудиту 986-Т
05.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 15.02.2018
10.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 19.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 980000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30373906
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Київ, Вул. Фiзкультури, 28
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2091 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Ми звертаємо Вашу увагу на Примiтку 2 до цiєї фiнансової звiтностi, у якiй вказано, що згiдно до Закону України «Про ринок електричної енергiї» № 2019- VIII вiд 13 квiтня 2017 року, з 1 липня 2019 року, буде запроваджений новий ринок електричної енергiї. Згiдно iз статтею 15 Закону України «Про ринок електричної енергiї» Компанiя як оптовий постачальник електричної енергiї буде здiйснювати дiяльнiсть до повного погашення своєї кредиторської та дебiторської заборгованостi за електричну енергiю. Висловлюючи нашу думку iз застереженням, ми не брали до уваги це питання.
Номер та дата договору на проведення аудиту 986-Т
05.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 15.02.2018
10.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 19.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 980000
Текст аудиторського висновку (звіту)
Державне пiдприємство «Енергоринок»
Фiнансова звiтнiсть
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року
Разом зi звiтом незалежних аудиторiв

ЗМIСТ
ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ 3
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ 3
БАЛАНС (ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН) 3
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД) 3
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) 3
ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 3
ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 3
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 3
ДОДАТОК ДО ПРИМIТОК ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI «IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ» (ФОРМА № 6) 3
IНШI ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 3
1. Iнформацiя про пiдприємство 3
2. Загальнi вiдомостi про звiт 3
3. Облiкова полiтика пiдприємства 3
4. Виправлення помилок 3
5. Рух грошових коштiв 3
6. Змiни у власному капiталi 3
7. Аналiз фiнансових результатiв 3
8. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi 3
9. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi «Iнформацiя за сегментами» 3
10. Управлiння фiнансовими ризиками 3
11. Подiї пiсля дати балансу 3


ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
За пiдготовку та затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року
Керiвництво ДП «Енергоринок» (надалi - Компанiя) несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2017 року, а також результати дiяльностi, рух грошових коштiв i змiни в капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, у вiдповiдностi до Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi – П(С)БО).
Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до П(С)БО керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за:
- вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування;
- застосування обґрунтованих оцiнок i суджень;
- дотримання принципiв П(С)БО або розкриття усiх суттєвих вiдхилень вiд П(С)БО у примiтках до фiнансової звiтностi;
- пiдготовку фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО, згiдно припущення, що Компанiя i далi буде здiйснювати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому, за виключенням випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним;
- облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин та операцiй мiж пов'язаними сторонами;
- облiк та розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають корегування або розкриття;
- розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливi в найближчому майбутньому;
- достовiрне розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi наданi кредити або гарантiї вiд iменi керiвництва.
Керiвництво Компанiї також несе вiдповiдальнiсть за:
- розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи внутрiшнього контролю;
- ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства та стандартiв бухгалтерського облiку України;
- прийняття заходiв у межах своєї компетенцiї для захисту активiв Компанiї;
- виявлення та попередження фактiв шахрайства та iнших зловживань.

Дана фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2017 року, що пiдготовлена у вiдповiдностi до П(С)БО, затверджена вiд iменi керiвництва Компанiї 19 квiтня 2018 року.
Вiд iменi керiвництва Компанiї:
Директор _____/____________/
Головний бухгалтер _____/____________/


ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Керiвництву Державного пiдприємства «Енергоринок»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Державного пiдприємства «Енергоринок» («Пiдприємство»), що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 р. та звiту фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Пiдприємства на 31 грудня 2017 р., та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України («П(С)БО»).
Основа для думки iз застереженням
1. Iснують ознаки того, що чиста реалiзацiйна вартiсть поточної дебiторської заборгованостi за поставлену електричну енергiю та iншої поточної дебiторської заборгованостi окремих дебiторiв станом на 31 грудня 2017 року може бути значно нижче за її балансову вартiсть в розмiрi 19 237 664 тисяч грн. (31 грудня 2016 року: 20 708 328 тисяч). Це, в основному, заборгованiсть пiдприємств, що перебувають у станi банкрутства, заборгованiсть пiдприємств, на значнiй територiї лiцензованої дiяльностi яких проводиться антитерористична операцiя, заборгованiсть пiдприємств, якi знаходяться на анексованiй Росiйською Федерацiєю Автономнiй Республiцi Крим. Пiдприємство не визнавало резерв сумнiвних боргiв стосовно такої дебiторської заборгованостi. Як наслiдок, ми не змогли оцiнити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях балансової вартостi поточної дебiторської заборгованостi за поставлену електричну енергiю, iншої поточної дебiторської заборгованостi, вiдповiдних резервiв сумнiвних боргiв та фiнансового результату пiсля оподаткування та сукупного доходу за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 та 2016 року.
2. Довгострокова дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть покупцiв за електропостачання, строки сплати якої було реструктуровано вiд 2019 року до 2045 року. Станом на 31 грудня 2017 року така заборгованiсть вiдображена в звiтi про фiнансовий стан за її первiсною вартiстю в сумi 10 673 493 тисяч грн. (31 грудня 2016 року: 10 388 622 тисяча грн.). На момент вiдстрочення платежу Пiдприємство не визначило та не визнало у складi фiнансових результатiв вiдповiдного перiоду рiзницi мiж справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi та номiнальною сумою грошових коштiв та/або їх еквiвалентiв, що пiдлягають отриманню за постачання електричної енергiї. Окрiм цього Пiдприємство не здiйснило перегляд балансової вартостi таких фiнансових активiв та не визнало збитки вiд знецiнення внаслiдок зменшення їх корисностi на 31 грудня 2017 та 2016 року на основi аналiзу теперiшньої вартостi очiкуваних грошових потокiв, дисконтованих за поточною ринковою ставкою вiдсотка на подiбний фiнансовий актив. На нашу думку, це не вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть» та П(С)БО 13 «Фiнансовi iнструменти». Ми не мали змоги визначити суми коригувань довгострокової дебiторської заборгованостi, нерозподiленого прибутку та вiдповiдних елементiв, що формують звiт про фiнансовi результати за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2017 року та 2016 року.
3. Пiдприємство не надало нам iнформацiю стосовно перелiку пов’язаних сторiн, а також не наводило в примiтках до фiнансової звiтностi iнформацiю про пов’язанi сторони та операцiї з ними, включаючи операцiї з провiдним управлiнським персоналом Пiдприємства, окрiм директора. Ми не мали можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази стосовно повноти та коректностi оцiнок керiвництва стосовно вiдсутностi пов’язаних сторiн та розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони та операцiй з ними. Як наслiдок, ми не мали змоги визначити, якi саме коригування потребували розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони та операцiї з ними в примiтках до фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з П(С)БО 23 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних осiб». Наша аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, була вiдповiдно модифiкована.
4. Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв Пiдприємство облiковувало в складi iнших поточних зобов’язань суми нарахованого податку на додану вартiсть з проданої в 2000-2003 роцi електричної енергiї, строк сплати яких на звiтну дату не настав. Такi суми податку включаються до складу податкових зобов’язань або коригують податковi зобов’язання в декларацiї з ПДВ за касовим методом в перiодi погашення покупцями заборгованостi за ранiше поставлену електричну енергiю. Оскiльки, як зазначено в параграфi № 2 роздiлу «Основа для думки iз застереженням», сплату заборгованостi таких покупцiв було реструктуровано на термiн, що перевищує 12 мiсяцiв з дати балансу, такi суми податку не будуть погашенi протягом 12 (дванадцяти) мiсяцiв, починаючи з дати балансу. На нашу думку, зважаючи на наведену вище iнформацiю, суми такого податку на додатку вартiсть з балансовою вартiстю 168 624 тисяч грн. та 212 012 тисяч грн. станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, вiдповiдно, мають бути вiдображенi як довгостроковi зобов’язання Пiдприємства i, як наслiдок, станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв iншi поточнi зобов’язання мають бути зменшенi, а iншi довгостроковi зобов’язання збiльшенi на 168 624 тисяч грн. та 212 015 тисяч грн. вiдповiдно.
5. Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв в складi iнших поточних зобов’язань вiдображенi зобов’язання з податку на додану вартiсть в сумi 107 468 тисяч грн. та 110 972 тисяч грн. вiдповiдно, якi були нарахованi в минулих роках на суми визнаних Пiдприємством iнфляцiйних згiдно до рiшень судових iнстанцiй. Оскiльки, на нашу думку, iнфляцiйнi не є об’єктом оподаткування ПДВ, суми такої визнаної Пiдприємством заборгованостi не вiдповiдають критерiям визнання зобов’язання. В результатi станом на 31 грудня 2017 року iншi поточнi зобов’язання мають бути зменшенi, а нерозподiлений прибуток збiльшений на 107 468 тисяч грн. Одночасно iнший операцiйний дохiд за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, має бути зменшений на 3 504 тисячi грн., а залишки на початок перiоду iнших поточних зобов’язань мають бути зменшенi, а нерозподiлений прибуток - збiльшений на 110 972 тисяч грн. Наша аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, була вiдповiдно модифiкована.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА») (видання 2015 року), затверджених у якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №344 вiд 04 травня 2017 р. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Пiдприємства згiдно з Кодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питань, описаних в роздiлi «Основа для думки iз застереженням», ми визначили, що вiдсутнi ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в нашому висновку.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо Вашу увагу на Примiтку 2 до цiєї фiнансової звiтностi, у якiй вказано, що згiдно до Закону України «Про ринок електричної енергiї» № 2019- VIII вiд 13 квiтня 2017 року, з 1 липня 2019 року, буде запроваджений новий ринок електричної енергiї. Згiдно iз статтею 15 Закону України «Про ринок електричної енергiї» Компанiя як оптовий постачальник електричної енергiї буде здiйснювати дiяльнiсть до повного погашення своєї кредиторської та дебiторської заборгованостi за електричну енергiю. Висловлюючи нашу думку iз застереженням, ми не брали до уваги це питання.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк, але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо, на основi проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Пiдприємство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Пiдприємства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
iдентифiкуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що э достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Пiдприємства;
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв здатнiсть Пiдприємства продовжувати безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Пiдприємство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленими нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора окрiм випадкiв, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Сергiй Кесарєв.

ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА»
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 2091
Видане 26 сiчня 2001 року
Продовжене до 30 липня 2020 року
Код ЄДРПОУ: 30373906

Сергiй Кесарєв
Директор управлiння аудиту
Сертифiкований аудитор
Сертифiкат аудитора: серiя А № 5614
Виданий 25 грудня 2003 року
Продовжений до 25 грудня 2018 року

19 квiтня 2018 року
Київ, Україна
Реєстрацiйний № [18-056]
Додаток 1
до Нацiонального положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 1
"Загальнi вимоги фiнансової звiтностi"
Коди
Дата (рiк, мiсяць, число) 2018 01 01
Пiдприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" за ЄДРПОУ 21515381
Територiя за КОАТУУ 8039100000
Органiзацiйно-правова форма господарювання Державне пiдприємство за КОПФГ 140
Вид економiчної дiяльностi Торгiвля електроенергiєю за КВЕД 35.14
Середня кiлькiсть працiвникiв 222
Адреса, телефон 01032, м.Київ, вул. Симона Петлюри, 27, (044)594-86-90
Одиниця вимiру: тис.грн. без десяткового знаку (окрiм роздiлу IV Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) (форма №2), грошовi показники якого наводяться в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку v
за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.
Форма №1 Код за ДКУД 1801001
АКТИВ Код
рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи: 1000 2 434 2 786
первiсна вартiсть 1001 10 288 11 071
накопичена амортизацiя 1002 (7 854) (8 285)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 769 76
Основнi засоби 1010 15 235 26 629
первiсна вартiсть 1011 34 099 47 349
знос 1012 (18 864) (20 720)
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 - -
Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 - -
iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 - -
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 10 388 622 10 673 493
Вiдстроченi податковi активи 1045 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 10 407 060 10 702 984
II. Оборотнi активи
Запаси 1100 713 711
Поточнi бiологiчнi активи 1110 - -
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 6 592 481 5 097 010
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами 1130 5 694 814 5 254 770
з бюджетом 1135 327 8
у тому числi з податку на прибуток 1136 304 -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 16 183 647 18 295 174
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 - -
Грошi та їх еквiваленти 1165 846 344 761 200
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 532 579
Iншi оборотнi активи 1190 2 440 928 3 628 042
Усього за роздiлом II 1195 31 759 786 33 037 494
БАЛАНС 1300 42 166 846 43 740 478

ПАСИВ Код
рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду

1 2 3 4
I. Власний капiтал
Зареєстрованний (пайовий) капiтал 1400 268 268
Капiтал у дооцiнках 1405 - -
Додатковий капiтал 1410 6 340 19 296
Резервний капiтал 1415 - -
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 4 042 627 4 898 888
Неоплачений капiтал 1425 - -
Вилучений капiтал 1430 - -
Усього за роздiлом I 1495 4 049 235 4 918 452
II. Довгостроковi забов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 327 088 312 703
Довгостроковi кредити банкiв 1510 - -
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 445 217 87 176
Довгостроковi забезпечення 1520 - -
Цiльове фiнансування 1525 - -
Усього за роздiлом II 1595 772 305 399 879
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв 1600 5 275 100 5 043 830
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 2 187 001 2 073 943

товари, роботи, послуги 1615 25 926 671 26 572 921
розрахунки з бюджетом 1620 651 882 512 443
у тому числi з податку на прибуток 1621 - 43 592
розрахунки зi страхування 1625 429 492
розрахунки з оплати працi 1630 1 599 5 333
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 859 726 1 510 463
Поточнi забезпечення 1660 1 826 3 377
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 - -
Iншi поточнi зобов'язання 1690 2 441 072 2 699 345
Усього за роздiлом III 1695 37 345 306 38 422 147
БАЛАНС 1900 42 166 846 43 740 478


Керiвник Ю.Л. Гнатюк

Головний бухгалтер Л. С. Шинкарьова
Продовження додатка 1
Коди
Дата (рiк, мiсяць, число) 2018 01 01
Пiдприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" за ЄДРПОУ 21515381

(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 2017 р.
Форма №2 Код за ДКУД 1801003
I. Фiнансовi результати
Стаття Код рядка За звiтний
перiод За аналогiчний
перiод попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв,робiт, послуг) 2000 146 208 729 131 022 292
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (144 757 702) (128 528 280)
Валовий:
прибуток 2090 1 451 027 2 494 012
збиток 2095 - -
Iншi операцiйнi доходи 2120 590 095 1 297 984
Адмiнiстративнi витрати 2130 (34 864) (22 234)
Витрати на збут 2150 (68 627) (49 561)
Iншi операцiйнi витрати 2180 (12 882) (872 278)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:
прибуток 2190 1 924 749 2 847 923
збиток 2195 - -
Дохiд вiд участi в капiталi 2200 - -
Iншi фiнансовi доходи 2220 260 700
Iншi доходи 2240 502 452
Фiнансовi витрати 2250 (871 802) (1 283 680)
Втрати вiд участi в капiталi 2255 - -
Iншi витрати 2270 (214) -
Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 1 053 495 1 565 395
збиток 2295 - -
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 (197 234) (281 907)
Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305 - -
Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2350 856 261 1 283 488
збиток 2355 - -
II. Сукупний дохiд
Стаття Код рядка За звiтний
перiод За аналогiчний
перiод попереднього року
1 2 3 4
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 - -
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 - -
Накопиченi курсовi рiзницi 2410 - -
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 2415 - -
Iнший сукупний дохiд 2445 - -
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з iншим сукупним доходом 2455 - -
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 - -
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 856 261 1 283 488

III. Елементи операцiйних витрат
Назва статтi Код рядка За звiтний
перiод За аналогiчний
перiод попереднього року
1 2 3 4
Матерiальнi затрати 2500 1 810 1 940
Витрати на оплату працi 2505 75 467 42 082
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 13 739 9 085
Амортизацiя 2515 2 914 2 627
Iншi операцiйнi витрати 2520 22 443 888 339
Разом 2550 116 373 944 073
IV.Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй
Назва статтi Код рядка За звiтний
перiод За аналогiчний
перiод попереднього року
1 2 3 4
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 - -
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2615 - -
Дивiденди на одну просту акцiю 2650 - -


Керiвник Ю.Л. Гнатюк


Головний бухгалтер Л. С. Шинкарьова

Продовження додатка 1

Пiдприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" Дата /рiк, мiсяць,число/ Коди
2018 01 01
за ЄДРПОУ 21515381
(найменування)

Звiт про рух грошових коштiв(за прямим методом)
за 2017 р. Форма № 3 Форма №3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року

1 2 3 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi 3000
Надходження вiд:
Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 169 922 208 151 709 165
Повернення податкiв i зборiв 3005 32 4
у тому числi податку на додану вартiсть 3006 - -
Цiльового фiнансування 3010 42 23
Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй 3011 42 23
Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015 11 367 612 7 319 703
Надходження вiд повернення авансiв 3020 9 329 12
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках 3025 62 980 52 050
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 56 397 83 472
Iншi надходження 3095 112 426 160 921
Витрачання на оплату: 3100 (163 931 533) (139 088 969)
Товарiв (робiт, послуг)
Працi 3105 (55 557) (33 436)
Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 (13 393) (9 021)
Зобов’язань з податкiв i зборiв 3115 (7 215 158) (6 776 792)
Витрачено на оплату забов’язань з податку на прибуток 3116 (167 721) (664 754)
Витрачено на оплату забов’язань з податку на додану вартiсть 3117 (2 305 011) (2 060 575)
Витрачено на оплату забов’язань з iнших податкiв i зборiв 3118 (4 742 426) (4 051 463)
Витрачання на оплату авансiв 3135 (8 818 049) (11 663 366)
Витрачання на оплату повернення авансiв 3140 (9 910) (34 013)
Витрачання на оплату цiльових внескiв 3145 - -
Iншi витрачання 3190 (116 761) (164 972)
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 1 370 665 1 554 781
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi 3200 - -
Надходження вiд реалiзацiї:
фiнансових iнвестицiй
необоротних активiв 3205 - -
Надходження вiд отриманих: 3215 - -
вiдсоткiв
дивiдендiв 3220 - -
Надходження вiд деривативiв 3225 - -
Iншi надходження 3250 - -
Витрачання на придбання: 3255 - -
фiнансових iнвестицiй
необоротних активiв 3260 (3 387) (4 231)
Виплати за деривативами 3270 - -
Iншi платежi 3290 - -
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 (3 387) (4 231)
III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi 3300 - -
Надходження вiд:
Власного капiталу
Отримання позик 3305 8 271 529 10 808 435
Iншi надходження 3340 - -
Витрачання на: 3345 - -
Викуп власних акцiй
Погашення позик 3350 (8 852 149) (10 812 231)
Сплату дивiдендiв 3355 - -
Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 (871 802) (1 283 680)
Iншi платежi 3390 - -
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 (1 452 422) (1 287 476)

1 2 3 4
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 (85 144) 263 074
Залишок коштiв на початок року 3405 846 344 583 253
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 - 17
Залишок коштiв на кiнець року 3415 761 200 846 344
Керiвник Ю.Л. Гнатюк

Головний бухгалтер Л. С. Шинкарьова

Продовження додатка I

Коди
Дата (рiк, мiсяць, число) 2018 01 01
за ЄДРПОУ 21515381
Пiдприємство Державне пiдприємство "Енергоринок"
(найменування)

Звiт про власний капiтал
за 2017 р.
Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код
рядка
Зареє-
строва-
ний
капiтал Капiтал у
дооцiнках Додатко-
вий
капiтал Резервний
капiтал Нерозподi-лений прибуток (непокри-
тий збиток) Неопла-
чений
капiтал Вилуче-
ний
капiтал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 268 - 6 340 - 4 042 627 - - 4 049 235
Коригування :
Змiна облiкової полiтики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Iншi змiни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 268 - 6 340 - 4 042 627 - - 4 049 235
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 - - - - 856 261 - - 856 261
Iнший сукупний дохiд
за звiтний перiод 4110 - - 13 458 - - - - 13 458
Розподiл прибутку :
Виплати власникам (дивiденди) 4200 - - - - - - - -
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капiталу 4205 - - - - - - - -
Вiдрахування до резервного
капiталу 4210 - - - - - - - -
Внески учасникiв:
Внески до капiталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованостi з
капiталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капiталу:
Викуп акцiй (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцiй
(часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцiй
(часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капiталi 4275 - - - - - - - -
Iншi змiни в капiталi 4290 - - (502) - - - - (502)
Разом змiн в капiталi 4295 - - 12 956 - 856 261 - - 869 217
Залишок на кiнець року 4300 268 - 19 296 - 4 898 888 - - 4 918 452

Керiвник Ю.Л. Гнатюк

Головний бухгалтер Л. С. Шинкарьова

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакцiї наказу вiд 28.10.2003 N 602)

Пiдприємство: Державне пiдприємство "Енергоринок" КОДИ
Територiя Дата (рiк, мiсяць, число) 2018 01 01
Орган державного управлiння Кабiнет Мiнiстрiв України за ЄДРПОУ 21515381
Органiзацiйно-правова форма господарювання: Державне пiдприємство за КОАТУУ 8039100000
за СПОДУ
Вид економiчної дiяльностi Торгiвля електроенергiєю за КОПФГ 140
за КВЕД 35.14
Контрольна сума
Одиниця вимiру: тис. грн.
ПРИМIТКИ
до рiчної фiнансової звiтностi
за 2017 р. Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематерiальнi активи
Групи нематерiальних активiв Код рядка Залишок на початок року Надiйшло за рiк Переоцiнка (дооцiнка +,
уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Втрати вiд змен-
шення корисностi за рiк Iншi змiни за рiк Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiнена) вартiсть накопичена амортизацiя первiсної
(переоцiне- ної) вартостi накопиченої амортизацiї первiсна (переоцiнена) вартiсть накопи- чена аморти-зацiя первiсної
(переоцiне- ної) вартостi накопи- ченої аморти- зацiї первiсна (переоцiнена) вартiсть накопичена амортизацiя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 - - - - - - - - - - - - -
Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - - -
Права на комерцiйнi позначення 030 - - - - - - - - - - - - -
Права на об'єкти промислової власностi 040 - - - - - - - - - - - - -
Авторськi та сумiжнi з ними права 050 10 288 7 854 783 - - - - 431 - - - 11 071 8 285
060 - - - - - - - - - - - - -
Iншi нематерiальнi
активи 070 - - - - - - - - - - - - -
Разом 080 10 288 7 854 783 - - - - 431 - - - 11 071 8 285
З рядка 080 графа 14 вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi (081) -
вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв (082) -
вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв (083) -
З рядка 080 графа 5 вартiсть нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань (084) -
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi (085) -

II. Основнi засоби
Групи основних засобiв Код рядка Залишок на початок року Надiйшло за рiк Переоцiнка (дооцiнка +,
уцiнка -) Вибуло за рiк Втрати вiд змен-
шення корис-
ностi Iншi змiни за рiк Залишок на кiнець року у тому числi
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос первiсної (переоцiненої) вартостi зносу первiсна (пере-
оцiнена) вартiсть знос Нараховано амортизацiї за рiк первiсної (переоцiненої) вартостi зносу первiсна (пере-
оцiнена) вартiсть знос одержанi за фiнансовою орендою переданi в
оперативну оренду
первiсна (пере-
оцiнена) вартiсть знос первiсна (пере-
оцiнена) вартiсть знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельнi дiлянки 100 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iнвестицiйна нерухомiсть 105 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Капiтальнi витрати на полiпшення
земель 110 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Будинки, споруди та передавальнi
пристрої 120 11 529 4 033 13 458 - - 842 627 606 - - - 24 145 4 012 - - - -
Машини та обладнання 130 18 864 11 369 629 - - - - 1 787 - - - 19 493 13 156 - - - -
Транспортнi засоби 140 1 409 1 308 - - - - - 66 - - - 1 409 1 374 - - - -
Iнструменти, прилади, iнвентар
(меблi) 150 1 453 1 384 - - - - - 22 - - - 1 453 1 406 - - - -
Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Багаторiчнi насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iншi основнi засоби 180 26 21 - - - - - - - - - 26 21 - - - -
Бiблiотечнi фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи 200 818 749 5 - - - - 2 - - - 823 751 - - - -
Тимчасовi (нетитульнi) споруди 210 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Природнi ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iнвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Предмети про- кату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iншi необоротнi матерiальнi
активи 250 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Разом 260 34 099 18 864 14 092 - - 842 627 2 483 - - - 47 349 20 720 - - - -
З рядка 260 графа 14 вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi (261) -
вартiсть оформлених у заставу основних засобiв (262) -
залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) (263) -
первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв (264) 11 521
основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв (2641) -
З рядка 260 графа 8 вартiсть основних засобiв, призначених для продажу (265) -
залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй (2651) -
З рядка 260 графа 5 вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування (266) -
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду (267) 4 489
З рядка 260 графа 15 знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi (268) -III. Капiтальнi iнвестицiї
Найменування показника Код
рядка За рiк На кiнець року
1 2 3 4
Капiтальне будiвництво 280 - -
Придбання (виготовлення) основних засобiв 290 695 37
Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв 300 5 1
Придбання (створення) нематерiальних активiв 310 52 38
Придбання (вирощування) довгострокових бiологiчних активiв 320 - -
Iншi 330 - -
Разом 340 752 76

З рядка 340 графа 3
капiтальнi iнвестицiї в iнвестицiйну нерухомiсть (341)
фiнансовi витрати, включенi до капiтальних iнвестицiй (342)
IV. Фiнансовi iнвестицiї
Найменування показника Код
рядка За рiк На кiнець року
довгостроковi поточнi
1 2 3 4 5
А. Фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi в:
асоцiйованi пiдприємства 350 - - -
дочiрнi пiдприємства 360 - - -
спiльну дiяльнiсть 370 - - -
Б. Iншi фiнансовi iнвестицiї в:
частки i паї у статутному капiталi iнших пiдприємств 380 - - -
акцiї 390 - - -
облiгацiї 400 - - -
iншi 410 - - -
Разом (розд. А + розд. Б) 420 - - -


З рядка 1035 гр. 4 Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi:
Балансу (Звiту про за собiвартiстю (421) -
фiнансовий стан) за справедливою вартiстю (422) -
за амортизованою собiвартiстю (423) -

З рядка 1160 гр. 4 Поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi:
Балансу (Звiту про за собiвартiстю (424) -
фiнансовий стан) за справедливою вартiстю (425) -
за амортизованою собiвартiстю (426) -

V. Доходи i витрати
Найменування показника Код
рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Iншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв 440 - -
Операцiйна курсова рiзниця 450 3 865 2 075
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 460 - -
Штрафи, пенi, неустойки 470 521 092 55
Утримання об'єктiв житлово-комунального i соцiально- культурного призначення 480 - -
Iншi операцiйнi доходи i витрати 490 65 138 10 752
у тому числi:
вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв 491 Х -

непродуктивнi витрати i втрати 492 Х -
Б. Доходи i втрати вiд участi в капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприємства 500 - -
дочiрнi пiдприємства 510 - -
спiльну дiяльнiсть 520 - -
В. Iншi фiнансовi доходи i витрати
Дивiденди 530 - Х
Проценти 540 Х 871 802
Фiнансова оренда активiв 550 - -
Iншi фiнансовi доходи i витрати 560 260 -
Г. Iншi доходи i витрати
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 570 - -
Доходи вiд об'єднання пiдприємств 580 - -
Результат оцiнки корисностi 590 - -
Неоперацiйна курсова рiзниця 600 - -
Безоплатно одержанi активи 610 502 Х
Списання необоротних активiв 620 Х 214
Iншi доходи i витрати 630 - -

Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю (товарами, роботами, послугами) (631) -
Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за товарообмiнними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) - %
З рядкiв540 - 560 графа 4 фiнансовi витрати, уключенi до собiвартостi продукцiї основної дiяльностi (633) -

VI. Грошовi кошти
Найменування показника Код
рядка На кiнець року
1 2 3
Готiвка 640 -
Поточний рахунок у банку 650 761 200
Iншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки) 660 -
Грошовi кошти в дорозi 670 -
Еквiваленти грошових коштiв 680 -
Разом 690 761 200
З рядка 1090 гр. 4 Грошовi кошти, використання яких обмежено (691) -


VII. Забезпечення i резерви
Види забезпечень i резервiв Код рядка Залишок на початок року Збiльшення за звiтний рiк Використано у звiтному роцi Сторновано невикористану суму у звiтному роцi Сума очiкуваного вiдшкодування витрат iншою стороною, що врахована при оцiнцi забез-
печення Залишок на кiнець року
нараховано (створено) додатковi вiдрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 710 1 826 6 371 - 4 821 - - 3 376
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 720 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань 730 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю 740 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв 750 - - - - - - -
760 - - - - - - -
770 - - - - - - -
Резерв сумнiвних боргiв 775 - - - - - - -
Разом 780 1 826 6 371 - 4 821 - - 3 376

VIII. Запаси
Найменування показника Код
рядка Балансова вартiсть на кiнець року Переоцiнка за рiк
збiльшення чистої вартостi реалiзацiї* уцiнка
1 2 3 4 5
Сировина i матерiали 800 475 - -
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 810 - - -
Паливо 820 22 - -
Тара i тарнi матерiали 830 - - -
Будiвельнi матерiали 840 - - -
Запаснi частини 850 182 - -
Матерiали сiльськогосподарського призначення 860 - - -
Поточнi бiологiчнi активи 870 - - -
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 880 32 - -
Незавершене виробництво 890 - - -
Готова продукцiя 900 - - -
Товари 910 - - -
Разом 920 711 - -
З рядка 920 графа 3 Балансова вартiсть запасiв:
вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї (921) -
переданих у переробку (922) -
оформлених в заставу (923) -
переданих на комiсiю (924) -
Активи на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02) (925) 57
З рядка 1200 графа 4 Балансу запаси, призначенi для продажу (926) -
(Звiту про фiнансовий стан)
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси".

IX. Дебiторська заборгованiсть
Найменування показника Код рядка Всього на кiнець року в т. ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв
1 2 3 4 5 6
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 940 5 097 010 4 550 320 - 500 034
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 950 18 295 174 371 563 210 480 221 234

Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi (951) -
Iз рядкiв 940 i 950 графа 3 заборгованiсть з пов'язаними сторонами (952) -

X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей
Найменування показника Код
рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат 960 -
Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi 970 -
Сума нестач i втрат, остаточне рiшення щодо винуватцiв за якими на кiнець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 -

XI. Будiвельнi контракти
Найменування показника Код
рядка Сума
1 2 3
Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк 1110 -
Заборгованiсть на кiнець звiтного року:
валова замовникiв 1120 -
валова замовникам 1130 -
з авансiв отриманих 1140 -
Сума затриманих коштiв на кiнець року 1150 -
Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельними контрактами 1160 -

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код
рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 211 618
Вiдстроченi податковi активи:
на початок звiтного року 1220 142
на кiнець звiтного року 1225 135
Вiдстроченi податковi зобов'язання:
на початок звiтного року 1230 327 230
на кiнець звiтного року 1235 312 838
Включено до звiту про фiнансовi результати - усього 1240 197 234
у тому числi:
поточний податок на прибуток 1241 211 618
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1242 7
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1243 (14 391)
Вiдображено у складi власного капiталу - усього 1250 -
у тому числi:
поточний податок на прибуток 1251 -
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1252 -
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1253 -


XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань
Найменування показника Код
рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звiтний рiк 1300 2 914
Використано за рiк - усього 1310 752
в тому числi на:
будiвництво об'єктiв 1311 -
придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв 1312 695
з них машини та обладнання 1313 -
придбання (створення) нематерiальних активiв 1314 52
погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик 1315 -
Придбання (створення) малоцiнних необоротних активiв 1316 5
1317 -

Керiвник Ю.Л. Гнатюк
(пiдпис)
Головний бухгалтер Л. С. Шинкарьова
(пiдпис)


Додаток 1
до Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку
29 "Фiнансова звiтнiсть за сегментами"
КОДИ
Дата /рiк, мiсяць, число/ 2018 01 01
Пiдприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" за ЄДРПОУ 21515381
Територiя за КОАТУУ 8039100000
Орган державного управлiння Кабiнет Мiнiстрiв України за СПОДУ
Органiзацiйно-правова форма господарювання Державне пiдприємство за КОПФГ 140
Вид економiчної дiяльностi Торгiвля електроенергiєю за КВЕД 35.14
Одиниця вимiру: тис.грн. Контрольна сумаДОДАТОК ДО ПРИМIТОК ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
"Iнформацiя за сегментами"
за 2017 р.

Форма N 6 Код за ДКУД 1801009

I. Показники прiоритетних звiтних географiчних збутових сегментiв
(господарський, географiчний виробничий, географiчний збутовий)


Найменування показника Код
рядка Найменування звiтних сегментiв Нерозподiленi статтi Усього
Схiдний Пiвнiчнiй Пiвденно-захiдний
Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк
1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18
1. Доходи звiтних сегментiв: 010 51 798 105 51 266 576 37 710 868 34 144 869 27 958 063 22 359 369 28 741 693 23 251 478 146 208 729 131 022 292
Доходи вiд операцiйної
дiяльностi звiтних сегментiв
з них: доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг):
зовнiшнiм покупцям 011 51 798 105 51 266 576 37 710 868 34 144 869 27 958 063 22 359 369 28 741 693 23 251 478 146 208 729 131 022 292
iншим звiтним сегментам 012 - - - - - - - - - -
iншi операцiйнi доходи 013 - - - - - - - - - -
Фiнансовi доходи звiтних сегментiв 020 - - - - - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18
з них: доходи вiд участi в капiталi, якi безпосередньо стосуються звiтного сегмента 021 - - - - - - - - - -
iншi фiнансовi доходи 022 - - - - - - - - - -
Iншi доходи 030 - - - - - - 502 452 502 452
Усього доходiв звiтних сегментiв 040 51 798 105 51 266 576 37 710 868 34 144 869 27 958 063 22 359 369 28 742 195 23 251 930 146 209 231 131 022 744
Нерозподiленi доходи 050 х х х х х х 590 355 1 298 684 590 355 1 298 684
з них: доходи вiд операцiйної дiяльностi 051 х х х х х х 590 095 1 297 984 590 095 1 297 984
фiнансовi доходи 052 х х х х х х 260 700 260 700
Вирахування доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) iншим звiтним сегментам 060 - - - - - - - - - -
Усього доходiв пiдприємства 070 51 798 105 51 266 576 37 710 868 34 144 869 27 958 063 22 359 369 29 332 550 24 550 614 146 799 586 132 321 428
(р. 040 + р. 050 - р. 060)
2. Витрати звiтних сегментiв: 080 51 284 295 50 408 749 37 336 796 33 488 827 27 680 734 21 797 982 28 455 877 22 832 722 144 757 702 128 528 280
Витрати операцiйної дiяльностi
з них: собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг):
зовнiшнiм покупцям 081 51 284 295 50 408 749 37 336 796 33 488 827 27 680 734 21 797 982 28 455 877 22 832 722 144 757 702 128 528 280
iншим звiтним сегментам 082 - - - - - - - - - -
Адмiнiстративнi витрати 090 - - - - - - 34 864 22 234 34 864 22 234
Витрати на збут 100 - - - - - - 68 627 49 561 68 627 49 561
Iншi операцiйнi витрати 110 - - - - - - 12 882 872 278 12 882 872 278
Фiнансовi витрати звiтних сегментiв 120 - - - - - - 871 802 1 283 680 871 802 1 283 680
з них: - - - - - - - - - -
втрати вiд участi в капiталi, якi безпосередньо можна вiднести до звiтного сегмента 121 - - - - - - - - - -
122 - - - - - - - - - -
Iншi витрати 130 - - - - - - 214 - 214 -
Усього витрат звiтних сегментiв 140 51 284 295 50 408 749 37 336 796 33 488 827 27 680 734 21 797 982 29 444 266 25 060 475 145 746 091 130 756 033
Нерозподiленi витрати 150 x x х х х х 197 234 281 907 197 234 281 907
з них:
адмiнiстративнi, збутовi та iншi витрати операцiйної дiяльностi, не розподiленi на звiтнi сегменти 151 х х х х х х - - - -
фiнансовi витрати 152 х х х х х х - - - -
податок на прибуток 154 х х х х х х 197 234 281 907 197 234 281 907
1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18
Вирахування собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) iншим звiтним сегментам 160 - - - - - - - - - -
Усього витрат пiдприємства 170 51 284 295 50 408 749 37 336 796 33 488 827 27 680 734 21 797 982 29 641 500 25 342 382 145 943 325 131 037 940
(р. 140 + р. 150 - р. 160)
3. Фiнансовий результат дiяльностi сегмента 180 513 810 857 827 374 072 656 042 277 329 561 387 (702 071) (1 808 545) 463 140 266 711
(р. 040 - р. 140)
4. Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства 190 513 810 857 827 374 072 656 042 277 329 561 387 (308 950) (791 768) 856 261 1 283 488
(р. 070 - р. 170)
5. Активи звiтних сегментiв 200 13 996 115 14 689 192 1 665 136 1 507 801 2 081 728 2 489 784 17 757 014 16 818 837 35 499 993 35 505 614
з них:
Довгострокова дебiторська заборгованiсть за електроенергiю 201 8 264 942 7 923 577 350 498 53 360 1 202 513 1 562 875 - - 9 817 953 9 539 812
Дебiторська заборгованiсть за е/е та послуги 202 3 136 338 3 729 628 906 298 1 332 397 48 921 264 120 6 257 380 6 961 034 10 348 937 12 287 179
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за електроенергiю 203 2 594 835 3 035 987 408 340 122 044 830 294 662 789 11 499 634 9 857 803 15 333 103 13 678 623
204 - - - - - - - - - -
205 - - - - - - - - - -
Нерозподiленi активи 220 х х х х х х 8 240 485 6 661 232 8 240 485 6 661 232
Необоротнi активи, крiм довгострокової заборгованостi за електроенергiю 221 x х х х х х 885 031 867 248 885 031 867 248
Оборотнi активи, крiм дебiторської заборгованостi за електроенергiю та послуги та iншої поточної дебiторської заборгованостi 222 x х х х х х 7 355 454 5 793 984 7 355 454 5 793 984
223 х х х х х х - - - -
224 х х х х х х - - - -
Усього активiв пiдприємства 230 13 996 115 14 689 192 1 665 136 1 507 801 2 081 728 2 489 784 25 997 499 23 480 069 43 740 478 42 166 846
6. Зобов'язання звiтних сегментiв 240 209 464 362 588 1 489 998 1 159 842 566 445 259 658 27 897 950 27 206 545 30 163 857 28 988 633
з них:
Iншi довгостроковi забов'язання за е/е 241 - - - - - - 7 203 15 634 7 203 15 634
Поточна кредиторська за довгостроковими, поточними зобов'ящаннями за електроенергiю 242 209 464 362 588 1 489 998 1 159 842 566 445 259 658 27 890 747 27 190 910 30 156 654 28 972 999
243 - - - - - - - - - -
244 - - - - - - - - - -
Нерозподiленi зобов'язання 260 х х х х х х 8 658 169 9 128 978 8 658 169 9 128 978
Зобов'язання iз забезпечення, крiм iнших довгострокових, поточних довгострокових i поточних зобов'язаннь за електроенергiю 261 х х х х х х 8 658 169 9 128 978 8 658 169 9 128 978
262 х х х х х х - - - -
263 х х х х х х - - - -
264 х х х х х х - - - -
Усього зобов'язань пiдприємства 270 209 464 362 588 1 489 998 1 159 842 566 445 259 658 36 556 119 36 335 523 38 822 026 38 117 611
(р. 240 + р. 260)
7. Капiтальнi iнвестицiї 280 - - - - - - 752 4 507 752 4 507
8. Амортизацiя необоротних активiв 290 - - - - - - 2 915 2 627 2 915 2 627


II. Показники за допомiжними звiтними __________________ сегментами
(господарський, географiчний виробничий, географiчний збутовий)

Найменування показника Код
рядка Найменування звiтних сегментiв Нерозподiленi статтi Усього
Схiдний Пiвнiчнiй Пiвденно-захiдний
Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк
1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зовнiшнiм покупцям 300 - - - - - - - - - -
Балансова вартiсть активiв звiтних сегментiв 310 - - - - - - - - - -
Капiтальнi iнвестицiї 320 - - - - - - - - - -
330 - - - - - - - - - -
340 - - - - - - - - - -

III. Показники за допомiжними звiтними географiчними _________ сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника Код
рядка Найменування звiтних сегментiв Нерозподiленi статтi Усього
Схiдний Пiвнiчнiй Пiвденно-захiдний
Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк
1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зовнiшнiм покупцям 350 - - - - - - - - - -
Балансова вартiсть активiв звiтних сегментiв 360 - - - - - - - - - -
Капiтальнi iнвестицiї 370 - - - - - - - - - -
380 - - - - - - - - - -
390 - - - - - - - - - -

Керiвник Ю.Л. Гнатюк

Головний бухгалтер Л. С. Шинкарьова
IНШI ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1. Iнформацiя про пiдприємство
Державне пiдприємство «Енергоринок» (далi - ДП «Енергоринок» або Пiдприємство) зареєстровано 8 червня 2000 року Залiзничною районною адмiнiстрацiєю м. Києва за № 7510 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.05.2000р. № 755 щодо його утворення на базi спецiалiзованого вiдокремленого пiдроздiлу «Енергоринок» державного пiдприємства «Нацiональна енергетична компанiя «Укренерго».
ДП «Енергоринок» дiє вiдповiдно до законодавства України, на пiдставi Статуту ДП «Енергоринок», згiдно з лiцензiєю нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (далi – НКРЕКП(НКРЕ)) № 579645 Серiя АГ вiд 18.01.2012 на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з оптового постачання електричної енергiї, є юридичною особою, яке засноване на державнiй власностi та пiдпорядковане Кабiнету Мiнiстрiв України, має самостiйний баланс. Вiдповiдно до Статуту Пiдприємство дiє на принципах повної господарської самостiйностi i самоокупностi, несе вiдповiдальнiсть за наслiдки своєї господарської дiяльностi та виконання зобов’язань перед партнерами i державою, має право утворювати фiлiали, представництва, iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли.
Основними напрямками дiяльностi ДП «Енергоринок» є забезпечення функцiонування Оптового ринку електричної енергiї України (далi – «ОРЕ») шляхом виконання обов’язкiв Розпорядника системи розрахункiв, Розпорядника коштiв, Головного оператора системи комерцiйного облiку електроенергiї та Секретарiату Ради ОРЕ.
Вiдповiдно до статтi 15 Закону України «Про електроенергетику» купiвля всiєї електричної енергiї, виробленої на електростанцiях, потужнiсть чи обсяг вiдпуску яких перевищують граничнi показники (крiм випадкiв, передбачених цим Законом), та весь її оптовий продаж здiйснюються на оптовому ринку електричної енергiї України. Функцiонування iнших оптових ринкiв електричної енергiї в Українi забороняється.
13 квiтня 2017 року прийнятий Закон України № 2019- VIII «Про ринок електричної енергiї» (далi - Закон). Вiдповiдно до положень Закону новий ринок електричної енергiї базується на принципах лiбералiзацiї, ринкового цiноутворення та конкуренцiї, посилення ролi та захисту прав споживачiв у вiдповiдностi до законодавства та найкращих практик функцiонування ринкiв електроенергiї Європейського Союзу. Законом передбачаються структурнi змiни, зокрема, вiдокремлення оператора системи передачi та операторiв систем розподiлу, утворення нових суб’єктiв (оператор ринку, гарантований покупець), вiдбудеться змiна функцiй бiльшостi учасникiв ринку. У рамках переходу до нової моделi ринку мають бути запровадженi новi сегменти ринку: ринок двостороннiх договорiв; ринок «на добу наперед»; внутрiшньодобовий ринок; балансуючий ринок; роздрiбний ринок; ринок допомiжних послуг.
Законом передбачено що, балансуючий ринок та ринок допомiжних послуг, ринок «на добу наперед» та внутрiшньодобовий ринок, ринок двостороннiх договорiв починають дiяти з 1 липня 2019 року. При цьому балансуючий ринок, ринок "на добу наперед", внутрiшньодобовий ринок та ринок двостороннiх договорiв запроваджуються одночасно.
Законом скасовуються Закон України «Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України» та Закон України «Про електроенергетику» (за винятком окремих статей, якi втратять чиннiсть з дати початку дiї нового ринку електричної енергiї).
Вiдповiдно до норм Закону в структурi пiдприємства 18.10.2017 та 19.10.2017 було створено фiлiю «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА «ЕНЕРГОРИНОК» та фiлiю «ОПЕРАТОР РИНКУ» ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА «ЕНЕРГОРИНОК».
- Фiлiя «Гарантований покупець» (код ЄДРПОУ - 41670494, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27, кiмната 402), метою дiяльностi якої є забезпечення реалiзацiї Закону, в частинi здiйснення функцiй гарантованого покупця електричної енергiї за «зеленим» тарифом в повномасштабному ринку електричної енергiї та в перехiдному перiодi, виконання гарантiй держави та виконання вiдповiдних спецiальних обов’язкiв покладених органами державної влади на ДП «Енергоринок»;
- Фiлiя «Оператор ринку» (код ЄДРПОУ - 41672596, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27, кiмната 628), метою дiяльностi якої є забезпечення реалiзацiї Закону, в частинi впровадження та органiзацiї роботи ринку «на добу наперед» та внутрiшньодобового ринку.
ОРЕ України створюється на пiдставi Договору мiж членами оптового ринку електричної енергiї України. У договорi визначаються мета та умови дiяльностi, права, обов’язки та вiдповiдальнiсть сторiн. Цей договiр погоджується з центральними органами виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику в електроенергетичному комплексi, НКРЕКП, Антимонопольним комiтетом України.
Правила ОРЕ України є невiд’ємною частиною договору i визначають механiзм функцiонування ОРЕ України, порядок розподiлу навантажень мiж генеруючими джерелами, правила формування ринкової цiни на електричну енергiю.
Оптовий ринок електричної енергiї України функцiонує з додержанням таких вимог:
- електрична енергiя продається та купується за Правилами оптового ринку електричної енергiї України;
- цiни на електричну енергiю генеруючих компанiй та оптовi цiни визначаються за Правилами оптового ринку електричної енергiї України;
- всi учасники оптового ринку електричної енергiї укладають договори купiвлi-продажу електричної енергiї з суб’єктом господарської дiяльностi, який здiйснює оптове постачання електричної енергiї вiдповiдно до договору, на пiдставi якого створюється оптовий ринок електричної енергiї;
- у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) забезпечується оплата вартостi електричної енергiї та послуг, закуплених у цьому перiодi оптовим постачальником електричної енергiї, у рiвному вiдсотку кожнiй енергогенеруючiй компанiї (за винятком суб’єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - мiкро-, мiнi- та малим гiдроелектростанцiям) та пiдприємству, яке здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння об'єднаною енергетичною системою України i передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами. Ця оплата забезпечується з урахуванням остаточних платежiв вiдповiдно до договору, на пiдставi якого створено оптовий ринок електричної енергiї.
Згiдно з статтею 15-1 Закону «Про електроенергетику» для проведення розрахункiв за куповану на ОРЕ та спожиту електричну енергiю енергопостачальники, що здiйснюють господарську дiяльнiсть з постачання електричної енергiї на закрiпленiй територiї, їх вiдокремленi пiдроздiли та оптовий постачальник електричної енергiї вiдкривають в установах уповноваженого банку поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання.
Кошти за електричну енергiю, закуплену на оптовому ринку електричної енергiї, всiма енергопостачальниками перераховуються виключно на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання оптового постачальника електричної енергiї.
З поточного рахунку iз спецiальним режимом використання оптового постачальника електричної енергiї зазначенi кошти спрямовуються виключно:
- енергогенеруючим компанiям та iншим суб’єктам господарської дiяльностi, якi провадять продаж електричної енергiї оптовому постачальнику електричної енергiї;
- пiдприємству, яке здiйснює диспетчерське управлiння об’єднаною енергетичною системою України, пiдприємству, яке здiйснює передачу електричної енергiї, а також на допомiжнi заходи iз забезпечення сталого функцiонування об’єднаної енергетичної системи України;
- на поточний рахунок оптового постачальника електричної енергiї;
- iншим особам, якi мають право на отримання коштiв з iнвестицiйної складової оптового тарифу на електричну енергiю, затвердженої нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в тому числi на спiльне фiнансування розвитку нетрадицiйних джерел електричної енергiї.
Вiдповiдно до Правил оптового ринку електричної енергiї НКРЕКП встановлює на кожний розрахунковий мiсяць тарифи на електричну енергiю для кожного виробника та ДП «НЕК «Укренерго». Цiни на електричну енергiю для енергопостачальникiв визначаються ДП «Енергоринок» за формулами визначеними в Правилах оптового ринку електричної енергiї.
Таким чином, дiяльнiсть ДП «Енергоринок» щодо купiвлi-продажу електричної енергiї на оптовому ринку регулюється державою.
Середня кiлькiсть працiвникiв ДП «Енергоринок» у 2017 роцi становила 222 чоловiк.
Дана фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, була затверджена до випуску та пiдписана Керiвництвом 19 квiтня 2018 року.
2. Загальнi вiдомостi про звiт
Наведена вище фiнансова звiтнiсть Компанiї була пiдготовлена згiдно iз Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України («П(С)БО»), затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України та зареєстрованими Мiнiстерством юстицiї України на дату пiдготовки фiнансової звiтностi та iншими нормативними вимогами щодо ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi.
Фiнансова звiтнiсть складена станом на 31 грудня 2017 року й охоплює перiод з 01.01.2017 по 31.12.2017.
Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України – гривнi.
Вiдповiдно до роздiлу XVII Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України «Про ринок електричної енергiї» новий ринок електричної енергiї (ринок двостороннiх договорiв, ринок «на добу наперед», внутрiшньодобовий ринок, балансуючий ринок та ринок допомiжних послуг) починає дiяти з 1 липня 2019 року.
До 30 червня 2019 включно функцiонує оптовий ринок електричної енергiї України вiдповiдно до положень Закону України «Про електроенергетику» та Договору мiж членами оптового ринку електричної енергiї (далi – ДЧОРЕ). Згiдно iз статтею 15 Закону України «Про ринок електричної енергiї» оптовий постачальник електричної енергiї провадить дiяльнiсть до повного погашення своєї кредиторської та дебiторської заборгованостi за електричну енергiю. Тобто, до 1 липня 2019 року ДП «Енергоринок» як оптовий постачальник електричної енергiї здiйснює купiвлю-продаж всiєї електричної енергiї на оптовому ринку вiдповiдно до ДЧОРЕ та укладених двостороннiх договорiв з членами ринку. Пiсля 1 липня 2019 року ДП «Енергоринок» лише провадитиме дiяльнiсть з погашення (в повному обсязi) своєї кредиторської та дебiторської заборгованостi за електричну енергiю.
Враховуючи вищевикладене, ДП «Енергоринок» буде провадити звичайну господарську дiяльнiсть протягом строку, бiльшого нiж 12 мiсяцiв з дати випуску фiнансової звiтностi за 2017 рiк. Зазначене дає пiдстави стверджувати, що фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк складена з дотриманням принципу безперервностi дiяльностi.
3. Облiкова полiтика пiдприємства
Вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику ДП «Енергоринок» вiд 31.12.2013 року №347 (зi змiнами) встановлено такий порядок ведення бухгалтерського облiку окремих господарських операцiй в ДП «Енергоринок»:
3.1 Первiсною вартiстю запасiв, що придбанi за плату, вважати собiвартiсть запасiв, яка складається з фактичних витрат. Аналiтичний облiк товарно-матерiальних цiнностей на складi вести в картках складського облiку в кiлькiсному та грошовому виразi. При вибуттi запасiв, їх оцiнку здiйснювати за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв обрати їх найменування.
3.2 Транспортно-заготiвельнi витрати включати до первiсної вартостi запасiв вiдповiдної одиницi запасiв при їх оприбуткуваннi.
3.3 Основними засобами вважати матерiальнi активи, якi утримуються з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв i послуг, надання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких перевищує 6000 гривень (шiсть тисяч).
Амортизацiю основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв нараховувати в бухгалтерському облiку iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв.
Строк корисного використання (експлуатацiї) об’єкта основних засобiв переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання, але вiн не може бути меншим, нiж це визначено у Податковому кодексi України.
При оприбуткуваннi об’єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв, якщо неможливо визначити достовiрно лiквiдацiйну вартiсть, прийняти її рiвною нулю.
Амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв в бухгалтерському облiку нараховувати в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 50 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується, та решта 50 вiдсоткiв вартостi, яка амортизується, у мiсяцi їх вилучення з активiв (списання з балансу).
3.4 Матерiальнi активи вартiстю до 6000 гривень (шiсть тисяч), очiкувальний строк корисного використання (експлуатацiї) яких:
- бiльше одного року вiдносити до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв;
- не бiльше одного року вiдносити до складу малоцiнних та швидкозношуваних предметiв (далi - МШП).
Вартiсть МШП, що переданi в експлуатацiю, виключати зi складу активiв (списувати з балансу на рахунки облiку витрат). З метою забезпечення збереження вказаних предметiв, вести оперативний кiлькiсний облiк таких предметiв на позабалансовому рахунку за мiсцями експлуатацiї i матерiально-вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання..
3.5 Пiдприємство може проводити переоцiнку об’єктiв основних засобiв, якщо вiдхилення залишкової вартостi цих об’єктiв вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi на дату балансу на 10 вiдсоткiв.
Пiдприємство може здiйснювати переоцiнку за справедливою вартiстю на дату балансу тих основних засобiв, щодо яких iснує активний ринок.
Здiйснювати зарахування сум дооцiнки необоротних активiв до нерозподiленого прибутку з перiодичнiстю раз на мiсяць.
Пiдприємство може здiйснювати переоцiнку за справедливою вартiстю на дату балансу тих нематерiальних активiв, щодо яких iснує активний ринок. У разi переоцiнки окремого об’єкта нематерiального активу слiд переоцiнювати всi iншi активи групи, до якої належить цей нематерiальний актив (крiм тих, щодо яких не iснує активного ринку).
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи не пiдлягають переоцiнцi.
3.6 Нарахування резерву сумнiвних боргiв проводилося за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Щорiчно переглядати величину резерву сумнiвних боргiв станом на дату складання рiчного фiнансового звiту пiдприємства.
3.7 Дохiд, пов’язаний з наданням послуг, визнавати виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї.
3.8 Витрати пiдприємства вiдображати з одночасним використанням рахункiв класу 8 «Витрати за елементами» та 9 «Витрати дiяльностi».
3.9 Створювати забезпечення для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на виплату чергових вiдпусток працiвникам з урахуванням вiдрахувань єдиного соцiального внеску.
3.10 Визнанi витрати класифiкувати в бухгалтерському облiку за такими групами:
- операцiйнi витрати (продаж електричної енергiї). Склад операцiйних витрат з продажу електричної енергiї:
електрична енергiя купована на Оптовому ринку електричної енергiї України;
послуги за передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, включаючи централiзоване диспетчерське управлiння об’єднаною енергосистемою України, митного збору;
- адмiнiстративнi витрати;
- витрати на збут;
- iншi операцiйнi витрати;
- фiнансовi витрати;
- iншi витрати.
3.11 Кiлькiснi критерiї суттєвостi iнформацiї про господарськi операцiї та подiї, пов’язанi iз змiнами у складi (рухом) активiв, зобов’язань, власного капiталу, визначаються виходячи iз вартостi вiдповiдно всiх активiв та дорiвнює 3 вiдсотки.
Базою визначення суттєвостi iнформацiї про господарськi операцiї та подiї щодо доходiв i витрат є сума чистого прибутку (збитку) пiдприємства у розмiрi 2 вiдсоткiв.
Для розкриття iнформацiї про сегменти при визначеннi звiтного сегмента кiлькiсний критерiй суттєвостi визначається у розмiрi 10 вiдсоткiв вiдповiдно чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Суттєвiсть iнформацiї про iншi господарськi операцiї та подiї визначається з урахуванням обсягiв дiяльностi пiдприємства, характеру впливу об’єкта облiку на рiшення користувачiв та iнших якiсних чинникiв у розмiрi 5 вiдсоткiв чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Статтi балансу є суттєвими, якщо сума пiдсумку балансу складає 5 вiдсоткiв.
Для статей звiту про фiнансовi результати базою суттєвостi є сума чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у розмiрi 5 вiдсоткiв.
Для статей звiту про рух грошових коштiв базою суттєвостi є сума чистого руху грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi iз визначенням кiлькiсного критерiю у розмiрi 5 вiдсоткiв.
Для статей звiту про змiни у власному капiталi базою суттєвостi є розмiр власного капiталу пiдприємства у розмiрi 5 вiдсоткiв.
3.12 Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання у промiжнiй фiнансовiй звiтностi наводити у балансi в сумi зазначених активiв i зобов’язань, що визначенi на 31 грудня попереднього року без їх обчислення на дату промiжної фiнансової звiтностi. У таких випадках у статтi «Витрати (дохiд) з податку на прибуток» промiжного Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) наводиться лише сума поточного податку на прибуток, а на дату рiчного балансу в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдне коригування (збiльшення, зменшення) суми витрат з податку на прибуток з урахуванням змiн вiдстрочених податкових активiв i вiдстрочених податкових зобов’язань за звiтний рiк.
3.13 Пов’язанi сторони визначаються вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 23 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн», затвердженого наказом МФУ вiд 18 червня 2001 року № 303 (iз змiнами). Пов’язаними сторонами вважаються:
- пiдприємства i фiзичнi особи, якi здiйснюють контроль або мають суттєвий вплив на пiдприємство, а також вiдносини цього пiдприємства з близькими членами родини кожної такої фiзичної особи;
- пiдприємства i фiзичнi особи, якi здiйснюють контроль або мають суттєвий вплив на пiдприємство, а також вiдносини цього пiдприємства з близькими членами родини кожної такої фiзичної особи;
- пiдприємства i його керiвник та iншi особи, якi належать до провiдного управлiнського персоналу пiдприємства, а також близьких членiв родини таких осiб.
Оцiнка активiв або зобов’язань в операцiях пов’язаних сторiн здiйснюється методом балансової вартостi.
3.14 При складаннi фiнансової звiтностi здiйснювати складання Звiту про рух грошових коштiв за прямим методом iз застосуванням вiдповiдної форми звiту.
3.15 Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються за амортизованою собiвартiстю.
Рiзниця мiж номiнальною вартiстю та вартiстю розмiщення фiнансових iнвестицiй (премiя при розмiщенi) амортизується пiдприємством протягом перiоду з дати розмiщення до дати їх погашення за методом ефективної ставки вiдсотка.
Сума амортизацiї премiї за iнвестицiями нараховується одночасно з нарахуванням вiдсотка (доходу вiд фiнансових iнвестицiй), що пiдлягає виплатi власникам iнвестицiй вiдповiдно до проспекту емiсiї розмiщення облiгацiй ДП «Енергоринок» та вiдображається у складi iнших фiнансових доходiв.
3.16 Облiгацiї на дату балансу вiдображаються за амортизованою собiвартiстю.
3.17 Складання примiток до фiнансової звiтностi «Iнформацiя за сегментами» здiйснюється за географiчними збутовими сегментами. Географiчний збутовий сегмент визначається за територiальним розташуванням покупцiв товарiв. При цьому, прiоритетним видом сегмента вважається географiчний збутовий сегмент за яким дохiд, отриманий пiдприємством вiд реалiзацiї товарiв (електроенергiї), є найбiльшим.
4. Виправлення помилок
В звiтному роцi виправлення помилок минулих перiодiв не здiйснювалось.
5. Рух грошових коштiв
Залишок коштiв на початок звiтного року на поточних рахунках та поточних рахунках iз спецiальним режимом використання в банкiвських установах та в касi Пiдприємства - 846 344 тис. гривень.
Станом на кiнець дня 31.12.2017 залишок коштiв Пiдприємства на поточних рахунках в банкiвських установах в нацiональнiй валютi - 761 200 тис. гривень.
Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi:
Надходження вiд:
- реалiзацiї товарiв, послуг - 169 922 208 тис. грн.;
- повернення податкiв i зборiв - 32 тис. грн.;
- авансiв вiд покупцiв i замовникiв - 11 367 612тис. грн.;
- повернення авансiв - 9 329 тис. грн.;
- вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках - 62 980 тис. грн.;
- отримання субсидiй, дотацiй - 42 тис. грн.;
- боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) - 56 397 тис. грн.;
- iншi надходження - 112 426 тис. грн., в тому числi:
отримання помилково перерахованих коштiв – 54 171 тис. грн.;
повернення невикористаних коштiв пiдзвiтними особами - 106 тис. грн.;
повернення коштiв, надлишково перерахованих для купiвлi валюти –
1 864 тис. грн.;
купiвля iноземної валюти – 55 615 тис. грн.;
отримання коштiв вiд ФСС на фiнансування страхувальника для надання застрахованим особам матерiального забезпечення - 655 тис. грн.;
iншi повернення 5 тис. грн.
Разом надходжень 181 531 026 тис. гривень.
Витрачання коштiв на оплату:
- товарiв (робiт, послуг) - 163 931 533 тис. грн.;
- авансiв - 8 818 049 тис. грн.;
- повернення авансiв - 9 910 тис. грн.;
- працiвникам на отримання заробiтної плати - 55 557 тис. грн.;
- вiдрахувань на соцiальнi заходи - 13 393 тис. грн.;
- зобов’язань з податкiв i зборiв - 7 215 158 тис. грн.;
- iншi витрачання - 116 761 тис. грн., в тому числi на оплату:
повернення помилково отриманих коштiв - 54 171 тис. грн.;
обов’язкового страхування майна - 206 тис. грн.;
вiдрахувань внескiв Київському горкому профспiлок, профспiлковому комiтету ДП «Енергоринок» - 1 316 тис. грн.;
послуг з надання дозволiв Антимонопольним комiтетом України та надання витягiв Державною реєстрацiйною службою - 112 тис. грн.;
купiвлю валюти – 57 605 тис. грн.;
продаж валюти, в тому числi обов’язковий продаж валюти - 9 073 тис. грн.;
пiдготовку кадрiв - 79 тис. грн.;
витрат на вiдрядження - 975 тис. грн.;
оренди невиробничих примiщень – 1 810 тис. грн.;
вiдповiдно до виконавчого листа суду алiменти на дитину - 52 тис. грн.;
перераховано страховiй компанiї страховий збiр вiдповiдно до заяв працiвникiв - 420 тис. грн.;
iншi - 15 тис. грн.
Разом витрачання – 180 160 361 тис. гривень.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає 1 370 665 тис. гривень.
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi:
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi пов’язано з придбанням необоротних активiв на суму 3 387 тис. гривень.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає 3 387 тис. гривень.
Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi:
ДП «Енергоринок» у звiтному роцi здiйснювало фiнансову дiяльнiсть.
Отримано Пiдприємством короткостроковi кредити в загальнiй сумi 8 271 529 тис. грн. (АТ «Ощадбанк» - 7 298 442 тис. грн., АБ «Укргазбанк» - 973 087 тис. грн.) За залученi у 2015 роцi кредитнi ресурси Пiдприємство розрахувалось в сумi 214 810 тис. грн., за залученi у 2016 роцi розрахувалось у сумi 3 400 000 тис. грн., за залученi у 2017 роцi розрахувалось у сумi
4 887 989 тис. грн.
Залишок непогашених кредитiв ДП «Енергоринок» банкам станом на 31.12.2017 - 5 043 830 тис. гривень.
Сплачено вiдсотки за користування Пiдприємством кредитними коштами у загальному розмiрi
850 503 тис. грн. (АТ «Ощадбанк» - 818 511 тис. грн., АБ «Укргазбанк» - 31 992 тис. грн.).
У 2013 роцi ДП «Енергоринок» на виконання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України «Деякi питання випуску, обслуговування та погашення облiгацiй державного пiдприємства «Енергоринок» вiд 15.05.2013 №313-р для забезпечення досягнення необхiдного рiвня фiнансування поточної дiяльностi i поповнення обiгових коштiв енергогенеруючих компанiй i пiдприємства, що здiйснює централiзоване диспетчерське управлiння додатково запозичило кошти шляхом закритого (приватного) розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй за номiнальною вартiстю на суму 1 500 млн. грн. у кiлькостi 30 тис. штук (номiнальна вартiсть одної облiгацiї – 50 000 грн.) зi строком обiгу п’ять рокiв, вiдсотковою ставкою не бiльше нiж
16,3% вiдсотка рiчних i сплатою доходу за облiгацiями щокварталу.
Згiдно з договором купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 27.05.2013 №488-ДД/2013 ДП «Енергоринок» продало Публiчному акцiонерному товариству «Державний експортно-iмпортний банк України» облiгацiї номiнальною вартiстю 500 000 000 грн., загальною вартiстю 500 893 200 грн. в кiлькостi 10 000 штук, а також продало облiгацiї згiдно з договором купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 27.05.2013 №ДД-268/13 Публiчному акцiонерному товариству акцiонерний банк «УКРГАЗБАНК» номiнальною вартiстю 1 000 000 000 грн., загальною вартiстю 1 001 786 400 грн. в кiлькостi 20 000 штук. Загальна вартiсть отриманих коштiв вiд продажу банкам облiгацiй становить
1 502 679 600 гривень.
Вiдповiдно до проспекту емiсiї закритого (приватного) розмiщення облiгацiй ДП «Енергоринок» протягом 2017 року викуплено облiгацiї за номiнальною вартiстю, згiдно з укладеними договорами купiвлi-продажу цiнних паперiв у АТ «Укрексiмбанк» на суму 116 450 000 грн. у кiлькостi 2 329 штук та АБ «Укргазбанк» на суму 232 900 000 грн. у кiлькостi 4 658 штук. Загальна сума викуплених облiгацiй складає 349 350 тис. грн. у кiлькостi 6 987 штук.
За звiтний перiод емiтент сплатив вищезазначеним банкам вiдсотковий дохiд за облiгацiями
21 299 тис. гривень.
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає - 1 452 422 тис. гривень.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод складає 85 144 тис. гривень.
Протягом звiтного перiоду Пiдприємством не було придбано майнових комплексiв.
6. Змiни у власному капiталi
Власний капiтал ДП «Енергоринок» на початок року представлений зареєстрованим (пайовим) капiталом у сумi 268 тис. грн., додатковим капiталом у сумi 6 340 тис. грн. i нерозподiленим прибутком у сумi 4 042 627 тис. грн.
Зареєстрований (пайовий) капiтал за рiк не змiнився.
Додатковий капiтал у 2017 роцi згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.07.2017 №495-р збiльшився на суму 13 458 тис. грн. та зменшився за рахунок амортизацiйних нарахувань, нарахованих на безкоштовно отриману в 2000-2011 роках частину будинку в сумi 502 тис. грн. i склав на кiнець року 19 296 тис. гривень.
Залишок нерозподiленого прибутку на початок року скориговано (зменшено) по статтi «Виправлення помилок» на загальну суму 6 102 тис. грн. за рахунок донарахування вiдстроченого податкового зобов’язання за 2015 рiк у сумi 6 083 тис. грн. та податку на прибуток у сумi 19 тис. грн. Скоригований залишок на початок року нерозподiленого прибутку становить 2 759 139 тис. гривень.
ДП «Енергоринок» отримало чистий прибуток за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi у сумi 856 261 тис. гривень.
Залишок нерозподiленого прибутку пiдприємства на кiнець року - 4 898 888 тис. гривень.
Загальна сума власного капiталу ДП «Енергоринок» станом на кiнець дня 31.12.2017 року -
4 918 452 тис. грн..
7. Аналiз фiнансових результатiв
Загальна вартiсть активiв Пiдприємства станом на 01.01.2017 - 42 166 846 тис. грн. вiдображена у рядку 1300 форми № 1 «Баланс», а на кiнець року, ця вартiсть збiльшилася на 3,73 % та склала
43 740 478 тис. гривень. Збiльшення викликано змiнами в складi необоротних та оборотних активiв, а саме: збiльшення довгострокової дебiторської заборгованостi, iншої поточної дебiторської заборгованостi за електричну енергiю та збiльшення iнших оборотних активiв.
Дохiд
У звiтному роцi Пiдприємством продано електричну енергiю енергопостачальним компанiям без урахування податку на додану вартiсть та акцизного податку на суму 146 208 009 тис. гривень.
Вартiсть послуг, наданих АТ «Ощадбанк» без урахування податку на додану вартiсть становить 720 тис. гривень.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї та наданих послуг банку -146 208 729 тис. гривень.
Крiм основних доходiв вiд реалiзацiї електричної енергiї та надання послуг банку пiдприємство одержало iншi операцiйнi доходи в сумi 590 095 тис. гривень, в тому числi:
- дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти - 14 тис. грн.;
- дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi – 3 865 тис. грн.;
- дохiд вiд визнаних судом штрафних санкцiй, рiчних, iнфляцiйних на користь ДП «Енергоринок» - 521 092 тис. грн.;
- вiдшкодування ранiше списаних активiв (держмито, судовий збiр) - 2 081 тис. грн.;
- дохiд вiд отриманої компенсацiї особам, якi постраждали вiд аварiї на ЧАЕС - 28 тис. грн.;
- дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi – 4 тис грн.;
- дохiд вiд цiльового фiнансування – 7 тис. грн.;
- дохiд вiд повернення виконавчого збору – 4 тис. грн.;
- дохiд отримання вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках пiдприємства, якi знаходяться в установах банкiв – 63 000 тис. грн.
У порiвняннi з 2016 роком у звiтному роцi вiдбулося зменшення iнших операцiйних доходiв на 707 889 тис. грн. за рахунок визнаних судом штрафних санкцiй, рiчних, iнфляцiйних на користь ДП «Енергоринок».
Iншi доходи пiдприємство отримало вiд нарахування амортизацiї на безкоштовно отриманi матерiальнi активи в сумi 502 тис. гривень.
Iншi доходи вiд фiнансових операцiй пiдприємство отримало вiд суми амортизацiї премiї за випущеними облiгацiями у розмiрi 260 тис. гривень.
В цiлому Пiдприємство отримало дохiд вiд дiяльностi у звiтному роцi у сумi 146 799 586 тис. грн., що на 14 478 158 тис. грн. бiльше нiж у 2016 роцi.
Витрати
Загальний обсяг витрат Пiдприємства протягом 2017 року зрiс до 145 746 091 тис. грн., зокрема:
1) Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг ) - 144 757 702 тис. грн., в тому числi:
- купiвля електричної енергiї у вiтчизняних виробникiв електричної енергiї - 136 678 576 тис. грн.;
- послуги НЕК «Укренерго» за централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння виробництвом i передачею електричної енергiї в ОЕС України та передача електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами -
8 022 345 тис. грн.;
- купiвля електричної енергiї у нерезидента - 53 920 тис. грн.;
- акцизний податок при iмпортi - 2 861 тис. грн.
2) Адмiнiстративнi витрати - 34 864 тис. грн.;
3) Витрати на збут - 68 627 тис. грн.;
4) Iншi операцiйнi витрати - 12 882 тис. грн., в тому числi:
- втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 2 075 тис. грн.;
- визнанi штрафи, пенi, неустойки за рiшенням судiв - 55 тис. грн;
- витрати по оплатi перших п’яти днiв тимчасової непрацездатностi працiвникiв за рахунок коштiв пiдприємства, в тому числi вiдрахування єдиного внеску з лiкарняних сум - 599 тис. грн.;
- витрати вiдповiдно до умов Колективного договору ДП «Енергоринок», в тому числi вiдрахування єдиного внеску з цих сум - 9 394 тис. грн.;
- вiдрахування частини членських внескiв Київському мiському комiтету працiвникiв енергетики та електротехнiчної промисловостi та первиннiй профспiлковiй органiзацiї ДП «Енергоринок» - 757 тис. грн.;
- iншi витрати - 2 тис. грн.
У порiвняннi з 2016 роком у звiтному зменшились iншi операцiйнi витрати у сумi 859 396 тис. грн.
5) Фiнансовi витрати - 871 802 тис. грн., у тому числi:
- вiдсотки за кредит - 850 503 тис. грн.;
- вiдсотковий дохiд за облiгацiями – 21 299 тис. грн.
6) Iншi витрати – 214 тис. грн.
Витрати на оплату персоналу ДП «Енергоринок» за 2017 рiк складає 75 467 тис. грн., вiдрахування на єдиний соцiальний внесок – 13 739 тис. гривень.
Вiдповiдно до пункту 35 Статуту ДП «Енергоринок», затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5.06.2000 N 922 управлiння пiдприємством здiйснює директор. Директор пiдприємства призначається на посаду та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України, самостiйно вирiшує питання дiяльностi пiдприємства. Поточнi виплати управлiнському персоналу за 2017 рiк становлять 1 597 тис. гривень.
За результатами фiнансово - господарської дiяльностi ДП «Енергоринок» за 2017 рiк отримало чистий прибуток у сумi 856 261 тис. грн., а в минулому роцi пiдприємством отримано чистий прибуток у сумi 1 283 488 тис. грн. Основним фактором зменшення чистого прибутку у 2017 роцi у порiвняннi з минулим роком пов’язане iз зменшенням суми нарахованих штрафних та фiнансових санкцiй, визнаних у судовому порядку.
Витрати з податку на прибуток у звiтному роцi складають 197 234 тис. грн., та включають в себе податок на прибуток за 2017 рiк, розрахований вiдповiдно до Податкового Кодексу України, вiдстроченi податковi зобов’язання та вiдстроченi податковi активи розрахованi вiдповiдно до вимог П(С)БО 17 «Податок на прибуток».
Поточний податок на прибуток за звiтний рiк складає 211 618 тис. грн.
При розрахунку вiдстрочених податкових зобов’язань за ставкою 18% вiдбулося зменшення на суму 14 391 тис. грн. Станом на кiнець дня 31.12.2017 вiдстроченi податковi зобов’язання облiковуються у сумi 312 838 тис. гривень..
Вiдстроченi податковi зобов’язання складаються iз тимчасових податкових рiзниць, якi виникли щодо:
- визнаних штрафних санкцiй (рiчнi, iнфляцiйнi, пеня, штрафнi санкцiї та iншi) по рiшенню суду на користь ДП «Енергоринок» - 8 484 тис. грн.;
- сумнiвна дебiторська заборгованiсть, вiдображена вiдповiдно до статтi 12 Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств» - (6 800 тис. грн.);
- довгострокова дебiторська заборгованiсть по рiшенням суду – (16 060 тис. грн.);
- амортизацiї основних засобiв, нематерiальних активiв – (15 тис. грн).
При розрахунку вiдстрочених податкових активiв за ставкою 18%. вiдбулося зменшення у сумi
7 тис. грн. Станом на кiнець дня 31.12.2017 вiдстроченi податковi активи облiковуються у сумi
135 тис. гривень.
Вiдстроченi податковi активи пiдлягають вiдшкодуванню у наступних перiодах внаслiдок тимчасової податкової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню, а саме:
- сумнiвної кредиторської заборгованостi вiдображеної вiдповiдно до статтi 12 Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств» - 5 тис. грн.;
- забезпечення (резерв) на виплату чергових вiдпусток працiвникам з урахуванням вiдрахувань єдиного соцiального внеску з цих сум – 2 тис. грн.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання в балансi пiдприємства згорнутi та вiдображенi в рядку 1500 «Вiдстроченi податковi зобов’язання» роздiлу II «Довгостроковi зобов’язання i забезпечення» форми №1 «Баланс (Звiт про фiнансовий стан)» у сумi 312 703 тис. гривень
Розрахунки за дебiторською та кредиторською заборгованiстю
Станом на 01.01.2017 року загальна дебiторська заборгованiсть Пiдприємства -
38 859 891 тис. грн., в тому числi довгострокова заборгованiсть - 10 388 622 тис. грн., кредиторська заборгованiсть – 37 788 697 тис. грн., в тому числi довгострокова заборгованiсть – 445 217 тис. грн. Станом на кiнець дня 31.12.2017 року дебiторська заборгованiсть – 39 320 455 тис. грн., в тому числi довгострокова заборгованiсть - 10 673 493 тис. грн., кредиторська заборгованiсть –
38 505 946 тис. грн., в тому числi довгострокова заборгованiсть – 87 176 тис. грн.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть за строками погашення на кiнець року становить
10 673 493 тис. грн.:
- до 24 мiсяцiв - 2 115 083 тис. грн.;
- вiд 24 до 60 мiсяцiв - 3 387 970 тис. грн.;
- понад 60 мiсяцiв - 5 170 440 тис. грн.
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - це заборгованiсть постачальникiв за куповану електричну енергiю на Оптовому ринку електричної енергiї, яка станом на 31.12.2016 становить 5 097 010 тис. грн., у тому числi за строками непогашення, а саме:
- до 12 мiсяцiв - 4 550 320 тис. грн.;
- вiд 18 до 36 мiсяцiв - 500 034 тис. грн.;
- понад 60 мiсяцiв - 46 656 тис. грн. (заборгованiсть Мiнiстерства економiки Республiки Молдова, щодо якої ДП «Енергоринок» вживає всiх заходiв щодо виконання Республiкою Молдова повернення зазначених коштiв).
У 2017 роцi вiдбулось збiльшення дебiторської заборгованостi на 460 564 тис. грн. за рахунок:
- довгострокової дебiторської заборгованостi;
- iншої поточної дебiторської заборгованостi.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016 становить 16 183 647 тис. грн. та складається з:
- розрахункiв за претензiями по штрафах, пенях, iнфляцiйних, рiчних - 2 498 544 тис. грн.;
- розрахункiв за претензiями за електричну енергiю - 13 365 617 тис. грн.;
- розрахункiв з iншими дебiторами за електричну енергiю, в тому числi реструктуризовану вiдповiдно до Закону 2711-IV - 313 007 тис. грн.;
- розрахункiв з iншими дебiторами (вiдсотки за залишками коштiв на поточних рахунках пiдприємства, якi знаходяться в установах банкiв - 6 443 тис. грн.;
- розрахункiв з iншими дебiторами - 36 тис. грн.;
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 становить 18 295 174 тис. грн. та складається з:
- розрахункiв за претензiями по штрафах, пенях, iнфляцiйних, рiчних - 2 955 526 тис. грн.;
- розрахункiв за претензiями за електричну енергiю - 14 796 706 тис. грн.;
- розрахункiв з iншими дебiторами за електричну енергiю, в тому числi реструктуризовану вiдповiдно до Закону 2711-IV - 536 397 тис. грн.;
- розрахункiв з iншими дебiторами (вiдсотки за залишками коштiв на поточних рахунках пiдприємства, якi знаходяться в установах банкiв - 6 432 тис. грн.;
- розрахункiв з iншими дебiторами - 113 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, яка не погашена бiльше 36 мiсяцiв станом на кiнець року пiдтверджується рiшеннями суду або укладеними договорами реструктуризацiї.
Iнформацiя про найсуттєвiших дебiторiв Пiдприємства, тис. грн:
Контрагент 31.12.2017 31.12.2016
РЕГIОНАЛЬНI ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI ДП 13 434 568 11 859 554
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО ДТЕК ПАТ 5 893 305 6 029 672
ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТОВ 5 587 775 5 004 739
Луганськобленерго ВАТ 1 602 228 1 602 228
ЗАПОРIЖЖЯОБЛЕНЕРГО ПАТ 1 257 200 1 558 740
ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ ПрАТ 1 247 550 2 323 811
Черкасиобленерго ПАТ 837 510 856 385
КРИМЕНЕРГО ДТЕК ПАТ 792 636 792 627
ОДЕСАОБЛЕНЕРГО ПАТ 692 939 782 594
ДНIПРООБЛЕНЕРГО ДТЕК ПАТ 685 817 471 295
Iншi 2 034 148 1 883 105
Разом 34 065 676 33 164 750
Станом на кiнець дня 31.12.2017 року, вiдбулось збiльшення кредиторської заборгованостi на суму 717 249 тис. грн. за рахунок:
- поточної кредиторської заборгованостi за електричну енергiю;
- поточної кредиторської заборгованостi за одержаними авансами за електричну енергiю.
Iншi довгостроковi зобов’язання станом на 31.12.2016 у сумi 445 217 тис. грн. складаються з:
- зобов’язань за облiгацiями - 349 350 тис. грн.;
- премiї за випущеними облiгацiями - 260 тис. грн.;
- iнших довгострокових зобов’язань по електричнiй енергiї - 15 634 тис. грн.;
- iнших довгострокових зобов’язань по рiшенню суду (iнфляцiйнi, рiчнi) - 79 973 тис. грн.
Iншi довгостроковi зобов’язання станом на 31.12.2017 у сумi 87 176 тис. грн. складаються з:
- iнших довгострокових зобов’язань по електричнiй енергiї - 7 203 тис. грн.;
- iнших довгострокових зобов’язань по рiшенню суду (iнфляцiйнi, рiчнi) - 79 973 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 iншi довгостроковi зобов’язання за строками погашення становлять:
- до 24 мiсяцiв - 59 тис. грн.;
- вiд 24 до 60 мiсяцiв – 29 154 тис. грн.;
- бiльше 60 мiсяцiв – 57 963 тис. грн.
Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2016 у сумi 2 441 072 тис. грн. складаються з:
- податкових зобов’язань з ПДВ - 1 491 841 тис. грн.;
- податкового кредиту з ПДВ - 949 126 тис. грн.;
- розрахункiв за iншими зобов’язаннями - 105 тис. грн.
Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2017 у сумi 2 699 345 тис. грн. складаються з:
- податкових зобов’язань з ПДВ - 1 822 923 тис. грн.;
- податкового кредиту з ПДВ - 875 799 тис. грн.;
- розрахункiв за iншими зобов’язаннями - 623 тис. грн.
8. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
Нематерiальнi активи
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на початок звiтного року становить 10 288 тис. грн., на кiнець року – 11 071 тис. грн. Впродовж 2017 року на баланс пiдприємства було зараховано нематерiальних активiв в сумi 783 тис. грн. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося iз застосуванням прямолiнiйного методу. Дiапазон строкiв корисного використання групи нематерiальних активiв «Авторськi та сумiжнi з ними права» становить вiд 12 до 266 мiсяцiв. Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв станом на 31.12.2016 становить 7 854 тис. грн., станом на 31.12.2016 - 8 285 тис. грн. Збiльшення накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв вiдбулося за рахунок її нарахування у звiтному роцi у розмiрi 431 тис. грн. Нематерiальнi активи, щодо яких iснує обмеження права власностi, в облiку пiдприємства станом на 31.12.2017 року не облiковуються.
Переоцiнка нематерiальних активiв в звiтному перiодi не проводилась.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на початок року становлять 769 тис. грн., в тому числi:
- придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних засобiв – 1 тис. грн.;
- придбання (створення) нематерiальних активiв - 768 тис. грн.
Капiтальнi iнвестицiї в звiтному роцi направленi на:
- придбання (виготовлення) основних засобiв - 695 тис. грн.;
- придбання (створення) нематерiальних активiв - 52 тис. грн.
- придбання(виготовлення)iнших необоротних активiв - 5 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 незавершенi капiтальнi iнвестицiї в сумi 76 тис. грн. представлено iнвестицiями в:
- придбання (виготовлення) основних засобiв - 37 тис. грн.;
- придбання (створення) нематерiальних активiв - 38 тис. грн.
- придбання(виготовлення)iнших необоротних активiв - 1 тис. грн.
Основнi засоби
Основнi засоби в балансi вiдображенi за первiсною вартiстю. Нарахування амортизацiї основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв здiйснювалося iз застосуванням прямолiнiйного методу. Дiапазон строкiв корисного використання(експлуатацiї) основних засобiв становить вiд 12 до 240 мiсяцiв, в тому числi по групах :
- будинки, споруди - до 240 мiсяцiв;
- машини та обладнання - до 72 мiсяцiв;
- транспортнi засоби - до 88 мiсяцiв;
- iнструменти, прилади, iнвентар, меблi - до 113 мiсяцiв;
- iншi основнi засоби - до 144 мiсяцiв.
Вартiсть основних засобiв на початок року – 34 099 тис. грн., знос – 18 864 тис. грн. У 2017 роцi було введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 14 092 тис. грн. Нарахована амортизацiя основних засобiв за 2017 рiк- 2 483 тис. грн., вибуло* основних засобiв на загальну суму 842 тис. грн. знос – 627 тис. грн. , залишок основних засобiв на кiнець року становить -
47 349 тис, знос – 20 720 тис. грн. Залишкова вартiсть станом на кiнець дня 31.12.2017 –
26 629 тис. гривень.
*29.12.2017 року, згiдно з актом приймання – передачi та розпорядженням Кабiнету мiнiстрiв України вiд 19.07.2017 №495-р «Про передачу нежитлових примiщень у м. Києвi», ДП «Енергоринок» передано нежитловi примiщення загальною площею 472 кв. м. в будiвлi по вул. Симона Петлюри, 27 у м. Києвi на правi господарського вiдання до сфери управлiння Мiненерговугiлля України. В свою чергу ДП «Енергоринок» отримано вiд Мiненерговугiлля України нежитловi примiщення загальною площею 819,6 кв. м. в будiвлi по вул. Симона Петлюри, 27 у м. Києвi на правi господарського вiдання.
Основнi засоби Пiдприємства не обтяженi заставою. Переоцiнка основних засобiв в звiтному перiодi не проводилась.
Загальна вартiсть транспортних засобiв на кiнець року становить 1 409 тис. грн.
ДП «Енергоринок» у звiтному роцi орендувало необоротнi активи за вартiстю експертної оцiнки, зазначеної в договорi оренди. Станом на кiнець дня 31.12.2017 облiкованi орендованi необоротнi активи загальною вартiстю 4 489 тис. гривень.
Загальна сума майбутнiх мiнiмальних платежiв за орендою нежитлових примiщень складе:
- до одного року - 265 тис. грн.;
- вiд одного до п’яти рокiв – 85 тис. грн.;
- бiльше п’яти рокiв – 0 тис. грн.
Переоцiнка основних засобiв за рiк не вiдбувалась.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на 31.12.2017 складає
11 521 тис. гривень.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на 31.12.2017, якi продовжують використовуватись, складає 9 199 тис. гривень.
Угоди на придбання у майбутньому основних засобiв станом на 31.12.2016 не укладались.
Сума укладених угод на придбання у майбутньому основних засобiв станом на кiнець дня 31.12.2017 – 197 тис. гривень.
Запаси
На початок звiтного року балансова вартiсть запасiв складала 713 тис. грн., на кiнець року -
711 тис. гривень. Запаси складаються i становлять на кiнець року :
- сировина i матерiали - 475 тис. грн.;
- запаснi частини - 182 тис. грн.;
- паливо - 22 тис. грн.;
- малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 32 тис. гривень.
При вiдпуску та iншому вибуттi запасiв пiдприємство застосовувало метод iдентифiкованої собiвартостi. Переоцiнка ТМЦ не проводилась.
У звiтному роцi надходження запасiв вiд постачальникiв становило 1 808 тис. грн. Протягом року використано запаси у господарськiй дiяльностi пiдприємства на суму 1 810 тис. грн.
Забезпечення вiдпусток працiвникам
В ДП «Енергоринок» створюється забезпечення (резерв) на виплату чергових вiдпусток працiвникам з урахуванням вiдрахувань єдиного соцiального внеску з цих сум. Залишок на початок року становить 1 826 тис. грн., нараховано за рiк 6 372 тис. грн., використано у поточному роцi
4 821 тис. грн., вiдповiдно залишок на кiнець року становить 3 377 тис. грн.
Результати iнвентаризацiї
При проведеннi рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов’язань «Енергоринок» iнвентаризацiйними комiсiями не виявлено розбiжностей мiж бухгалтерськими даними та фактично наявними активами.
9. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi «Iнформацiя за сегментами»
За 2017 рiк Пiдприємство визначило прiоритетнi звiтнi географiчнi збутовi сегменти за мiсцем розташування ринкiв збуту електричної енергiї зовнiшнiм покупцям за критерiєм, де дохiд даного сегмента пiдприємства вiд реалiзацiї електричної енергiї зовнiшнiм покупцям пiдприємства становить не менше нiж 10 % загального доходу вiд продажу зовнiшнiм покупцям, який становить за 2017 рiк - 146 208 729 тис. грн. та вiдповiдно 131 021 572 тис. грн. за 2016 рiк.
Загальний дохiд вiд продажу зовнiшнiм покупцям за сегментами у 2016 роцi становить
107 770 814 тис. грн., у тому числi:
- схiдний географiчний збутовий сегмент - 51 266 576 тис. грн.;
- пiвнiчний географiчний збутовий сегмент - 34 144 869 тис. грн.;
- пiвденно-захiдний географiчний збутовий сегмент - 22 359 369 тис. грн.
Загальний дохiд вiд продажу зовнiшнiм покупцям за сегментами у 2017 роцi становить
117 467 036 тис. грн., у тому числi:
- схiдний географiчний збутовий сегмент - 51 798 105 тис. грн.;
- пiвнiчний географiчний збутовий сегмент - 37 710 868 тис. грн.;
- пiвденно-захiдний географiчний збутовий сегмент - 27 958 063 тис. грн.
10. Управлiння фiнансовими ризиками
Основними фiнансовими iнструментами Пiдприємства є: короткостроковi банкiвськi кредити, довгострокова дебiторська заборгованiсть, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть, кредиторська заборгованiсть. Пiдприємство не має операцiй з похiдними фiнансовими iнструментами.
Ризик змiни вiдсоткових ставок
Ризик змiни вiдсоткових ставок виникає щодо фiнансових активiв та зобов’язань з плаваючими вiдсотковими ставками, що застосовуються до них. Пiдприємство не схильне до ризику змiни валютних ставок, тому що фiнансовi зобов’язання запозиченi пiд фiксованi вiдсотковi ставки.
Валютний ризик
Пiдприємство не схильне до валютного ризику при продажах та закупiвлях, в зв’язку з тим, що 99% розрахункiв в нацiональнiй валютi.
Справедлива вартiсть
Балансова вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань Пiдприємства, визнаних у фiнансових звiтах дорiвнює їх справедливiй вартостi.


Справедлива вартiсть фiнансових активiв/зобов’язань станом на 31.12.2016 становить, тис. грн.
Фiнансовi активи/зобов’язання Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 10 388 622 10 388 622
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 6 592 481 6 592 481
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 16 183 647 16 183 647
Грошовi кошти 846 344 846 344
Банкiвськi кредити (5 275 100) (5 275 100)
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (25 926 671) (25 926 671)
Iншi зобов’язання та кредиторська заборгованiсть (2 838 934) (2 838 934)
Справедлива вартiсть фiнансових активiв/зобов’язань станом на 31.12.2017 становить, тис. грн.:
Фiнансовi активи/зобов’язання Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 10 673 493 10 673 493
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5 097 010 5 097 010
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 18 295 174 18 295 174
Грошовi кошти 761 200 761 200
Банкiвськi кредити (5 043 830) (5 043 830)
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (26 572 921) (26 572 921)
Iншi зобов’язання та кредиторська заборгованiсть (2 586 555) (2 586 555)
Ризик лiквiдностi
Фiнансовi зобов’язання Пiдприємства розподiленi на групи за вiдповiдними термiнами погашення на основi залишкового перiоду станом на кiнець дня 31.12.2017 року до термiну погашення. Суми, якi розкриваються є недисконтованими потоками грошових коштiв за основною сумою боргу та вiдсоткiв.
Фiнансовi зобов’язання за термiнами погашення станом на 31.12.2016 року, тис. грн:
Фiнансовi зобов’язання Всього до 6 мiсяцiв вiд 6 до 12 мiсяцiв
Банкiвськi кредити 5 275 100 3 614 810 1 660 290
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 25 926 671 8 329 587 17 597 084
Iншi зобов’язання та кредиторська заборгованiсть 2 838 934 2 838 934 -
Фiнансовi зобов’язання за термiнами погашення станом на 31.12.2017 року, тис. грн:
Фiнансовi зобов’язання Всього до 6 мiсяцiв вiд 6 до 12 мiсяцiв
Банкiвськi кредити 5 043 830 3 782 480 1 261 350
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 26 572 921 6 841 264 19 731 657
Iншi зобов’язання та кредиторська заборгованiсть 2 586 555 2 586 555 -
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов’язань за фiнансовими iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв i виникає даний ризик переважно у зв’язку з дебiторською заборгованiсть контрагентiв Пiдприємства.
Фiнансовi активи 31 грудня 2016, тис.грн 31 грудня 2017, тис.грн
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 10 388 622 10 673 493
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 6 592 481 5 097 010
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 16 183 647 18 295 174
Грошовi кошти 846 344 761 200
Всього: 34 011 094 34 826 877
За рiк, що закiнчився 31.12.2017, 87 742 952 тис. грн. виручки вiд реалiзацiї припадало на 10 найбiльших контрагентiв Пiдприємства. Дебiторська заборгованiсть цих енергопостачальних компанiй станом на кiнець дня 31.12.2017 року склала 1 249 557 тис. гривень.
ТОП 10 енергопостачальних компанiй за 2017 рiк, тис. грн.:
Контрагент Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, послуг Сальдо дебiторської заборгованостi
ДНIПРООБЛЕНЕРГО ДТЕК ПАТ 25 525 308 367 509
КИЇВЕНЕРГО ПАТ 11 198 681 224 353
ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI ДТЕК ТОВ 9 092 077 484 577
Укрзалiзниця ПАТ 7 424 857 0
ЗАПОРIЖЖЯОБЛЕНЕРГО ПАТ 7 040 885 0
КИЇВОБЛЕНЕРГО ПрАТ 6 466 244, 127 010
ХАРКIВОБЛЕНЕРГО АК 6 292 424 46 108
ОДЕСАОБЛЕНЕРГО ПАТ 5 774 033 0
ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ ПрАТ 4 776 567 0
Львiвобленерго ПрАТ 4 151 876 0
Разом 87 742 952 1 249 557
11. Подiї пiсля дати балансу
11.1 На виконання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.10.2017 №776-р «Про заходи щодо стабiлiзацiї роботи енергогенеруючих компанiй теплових електростанцiй» ДП «Енергоринок» доручено додатково до iснуючих кредитних лiнiй повинно залучити кредит в обсязi до 2 млрд. грн. iз строком погашення до 12 мiсяцiв для погашення заборгованостi, що утворилась до 01.09.2017 перед енергогенеруючими компанiями теплових електростанцiй.
За результатами закупiвлi з переможцем конкурсних торгiв АТ «Ощадбанк» 29.11.2017 укладено кредитний договiр №1126/31/2 та 09.01.2018 вiдповiдно до постанови НКРЕКП вiд 09.01.2018 №9 вiдбулось залучення кредитних коштiв.
11.2 Вiдповiдно до Iнструкцiї з бухгалтерського облiку податку на додану вартiсть, яка затверджена Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 01.07.1997 №141 (зi змiнами, що внесенi Наказом Мiнфiну вiд 16.11.2015 №1025) та рiшень Економiчної ради ДП «Енергоринок» вiд 31.03.2016 №16, вiд 30.06.2016 №26/1, вiд 30.09.2016 №42, вiд 30.12.2016 №58, у зв’язку iз закiнченням граничного термiну реєстрацiї виробниками електричної енергiї податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних (далi – ЄРПН), суми ПДВ, якi не включали до складу податкового кредиту, були вiдображенi у складi iнших операцiйних витрат пiдприємства, зокрема:
- ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» на загальну суму 829 918 тис. грн., у тому числi в 1 кварталi 2016 року на суму 197 170 тис. грн., в II кварталi 2016 року на суму 310 040 тис. грн., в III кварталi 2016 року на суму 162 699 тис. грн., в IV кварталi 2016 року на суму 160 009 тис. грн.
Законом України вiд 09.11.2017 №2198-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо стабiлiзацiї розрахункiв на Оптовому ринку електричної енергiї України» (далi – Закон) були внесенi змiни до Податкового кодексу України, якими врегульовано ряд питань, у тому числi право платника податку на реєстрацiю податкових накладних в ЄРПН, складених починаючи з 01.07.2015.
На виконання цього Закону ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» зареєструвало в ЄРПН податковi накладнi, складенi починаючи з 01.07.2015 року: в лютому 2018 року на суму 828 596 тис. грн., у березнi 2018 року на суму 1 322 тис. грн.
У I кварталi 2018 року буде вiдновлена списана сума ПДВ в розмiрi 829 918 286,82 грн. з включенням цiєї суми до складу доходiв операцiйної дiяльностi Пiдприємства
11.3 Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2018 №145 «Деякi питання державного пiдприємства «Енергоринок» були внесенi змiни до Статуту ДП «Енергоринок». Згiдно з вимогами Закону України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань» вiд 03.03.2005 №2452-IV зi змiнами, ДП «Енергоринок» були внесенi вiдповiднi змiни до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв.
11.4 З 1 сiчня 2018 року набули чинностi змiни до Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi», з урахуванням внесених змiн Пiдприємство з 2018 року зобов'язане складати фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ).

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" за ЄДРПОУ 21515381
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 140
Вид економічної діяльності за КВЕД 35.14
Середня кількість працівників 222
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м.Київ, вул. Симона Петлюри, буд.27
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 2434 2786
первісна вартість 1001 10288 11071
накопичена амортизація 1002 7854 8285
Незавершені капітальні інвестиції 1005 769 76
Основні засоби: 1010 15235 26629
первісна вартість 1011 34099 47349
знос 1012 18864 20720
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 10388622 10673493
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 10407060 10702984
II. Оборотні активи
Запаси 1100 713 711
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6592481 5097010
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

5694814

5254770

з бюджетом 1135 327 8
у тому числі з податку на прибуток 1136 304
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 16183647 18295174
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 846344 761200
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170 532 579
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 2440928 3628042
Усього за розділом II 1195 31759786 33037494
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 42166846 43740478

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 268 268
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 6340 19296
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4042627 4898888
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 4049235 4918452
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 327088 312703
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515 445217 87176
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 772305 399879
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 5275100 5043830
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 2187001 2073943
за товари, роботи, послуги 1615 25926671 26572921
за розрахунками з бюджетом 1620 651882 512443
за у тому числі з податку на прибуток 1621 43592
за розрахунками зі страхування 1625 429 492
за розрахунками з оплати праці 1630 1599 5333
за одержаними авансами 1635 859726 1510463
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 1826 3377
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 2441072 2699345
Усього за розділом IІІ 1695 37345306 38422147
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 42166846 43740478

Примітки
Керівник Гнатюк Юрiй Любомирович
Головний бухгалтер Шинкарьова Лариса Сергiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" за ЄДРПОУ 21515381
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 146208729 131022292
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 144757702 ) ( 128528280 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090

1451027

2494012
 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 590095 1297984
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 34864 ) ( 22234 )
Витрати на збут 2150 ( 68627 ) ( 49561 )
Інші операційні витрати 2180 ( 12882 ) ( 872278 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

1924749

2847923
 збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 260 700
Інші доходи 2240 502 452
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( 871802 ) ( 1283680 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 214 ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

1053495

1565395
 збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -197234 -281907
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

856261

1283488
 збиток 2355 ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 856261 1283488

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1810 1940
Витрати на оплату праці 2505 75467 42082
Відрахування на соціальні заходи 2510 13739 9085
Амортизація 2515 2914 2627
Інші операційні витрати 2520 22443 888339
Разом 2550 116373 944073

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки
Керівник Гнатюк Юрiй Любомирович
Головний бухгалтер Шинкарьова Лариса Сергiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" за ЄДРПОУ 21515381
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

169922208

151709165
Повернення податків і зборів 3005 32 4
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 42 23
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 42 23
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 11367612 7319703
Надходження від повернення авансів 3020 9329 12
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 62980 52050
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 56397 83472
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 112426 160921
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 163931533 )

( 139088969 )
Праці 3105 ( 55557 ) ( 33436 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 13393 ) ( 9021 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 7215158 ) ( 6776792 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 167721 ) ( 664754 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 2305011 ) ( 2060575 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 4742426 ) ( 4051463 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 8818049 ) ( 11663366 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 9910 ) ( 34013 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 116761 ) ( 164972 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1370665 1554781
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( 3387 ) ( 4231 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3387 -4231
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305 8271529 10808435
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 8852149 10812231
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 871802 ) ( 1283680 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1452422 -1287476
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -85144 263074
Залишок коштів на початок року 3405 846344 583253
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 761200 846344

Примітки
Керівник Гнатюк Юрiй Любомирович
Головний бухгалтер Шинкарьова Лариса Сергiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" за ЄДРПОУ 21515381
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" за ЄДРПОУ 21515381
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 268 6340 4042627 4049235
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 268 6340 4042627 4049235
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 856261 856261
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 13458 13458
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290 -502 -502
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 12956 856261 869217
Залишок на кінець року 4300 268 19296 4898888 4918452

Примітки
Керівник Гнатюк Юрiй Любомирович
Головний бухгалтер Шинкарьова Лариса Сергiївна