Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Гнатюк Юрiй Любомирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Державне пiдприємство "Енергоринок"
2. Організаційно-правова форма
Державне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
21515381
4. Місцезнаходження
01032, м. Київ, Вул. Симона Петлюри, будинок 27
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 594-86-00 (044) 594-86-32
6. Електронна поштова адреса
def@er.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.er.energy.gov.ua в мережі Інтернет 24.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Примітки:

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Державне пiдприємство "Енергоринок"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 №013426
3. Дата проведення державної реєстрації 08.06.2000
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 267943.09
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 225
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 35.14 Торгiвля електроенергiєю, 63.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, н. в. i. у., 62.02 Консультування з питань iнформатизацiї
10. Органи управління підприємства Органом управлiння ДП "Енергоринок" є Кабiнет Мiнiстрiв України
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку 300465
3) поточний рахунок 26008302861
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку 300465
6) поточний рахунок 26009301861
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Оптове постачання електричної енергiї 579645 18.01.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики Необмежена
Опис Лiцензiя дiє безстроково

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Директор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гнатюк Юрiй Любомирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1976
5. Освіта Повна вища освiта. Закiнчив Академiю мунiципального управлiння, за фахом економiст, та Нацiональний унiверситет державної податкової служби України, за фахом юрист.
6. Стаж роботи (років) 12.5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник вiддiлу ДП "Енергоринок"
8. Опис -
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шинкарьова Лариса Сергiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1976
5. Освіта Повна вища освiта. Донецький державний унiверситет. За фахом економiст.
6. Стаж роботи (років) 11.5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник головного бухгалтера-начальник вiддiлу облiку департаменту бухгалтерського облiку дирекцiї з економiки та фiнансiв апарату управлiння АЕК «Київенерго» з 05.03.2008 по 04.01.2009. Заступник головного бухгалтера департаменту бухгалтерського облiку фiнансової дирекцiї апарату управлiння АЕК «Київенерго» з 05.01.2009 по 07.04.2010.
8. Опис -

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Нижнiй Вал, будинок 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 271467
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.03.2015
7. Міжміський код та телефон/факс (044)591-04-00 -
8. Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.
9. Опис Депозитарна дiяльнiсть:
- здiйснення клiрингу та розрахункiв за договорами щодо цiнних паперiв, укладених на бiржах та позабiржовому ринку професiйними учасниками фондового ринку, а також обслуговування бiржового розмiщення цiнних паперiв для емiтентiв у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв та з використанням сучасних технологiй, перевiрених у фiнансових установах України i свiту;
- емiтенти цiнних паперiв мають змогу отримати повний комплекс якiсних послуг з обслуговування випуску бездокументарних цiнних паперiв разом з призначенням мiжнародних iдентифiкацiйних номерiв цiнних паперiв (ISIN);
- технологiчний комплекс депозитарної дiяльностi, який використовується для роботи зберiгачiв, забезпечує виконання всiх операцiй, передбачених чинними нормативно-правовими актами, що регулюють депозитарну та розрахунково-клiрингову дiяльнiсть, та включає весь необхiдний функцiонал депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв тощо.
Кореспондентськi вiдносини та мiжнароднi зв'язки.
Кодифiкацiя цiнних паперiв.
Акредитований центр сертифiкацiї ключiв.
Здiйснення функцiй НДУ, як уповноваженим на зберiгання.
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 21672206
4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Шовковична, будинок 42/44
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД034421
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (044)277-50-00 (044)277-50-01
8. Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
9. Опис Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" є органiзатором торгiвлi цiнними паперами.
1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стандарт-аудит"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 23980886
4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Предславинська, буд. 12, офiс 195
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1259
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс (044)469-07-17 -
8. Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування.
9. Опис Послуги, що надаються товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стандарт-аудит":
- аудит рiчної фiнансової звiтностi i консолiдованої фiнансової звiтностi акцiонерних товариств;
- перевiрки фiнансового стану засновникiв банкiв, пiдприємств з iноземними iнвестицiями;
- трансформацiя фiнансової звiтностi пiдприємств у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi;
- консолiдацiя фiнансової звiтностi;
- розробка i впровадження облiкової полiтики;
- оцiнка вiдповiдностi операцiй податкового облiку офiцiйним точкам зору оподаткування в Українi;
- постановка систем внутрiшнього контролю i управлiння комерцiйними фiнансовими ризиками;
- фiнансовий, операцiйний, управлiнський i юридичний консалтинг.
1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 30373906
4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Фiзкультури, 28
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2091
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2016
7. Міжміський код та телефон/факс (044)284-18-65 (044)284-18-66
8. Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
9. Опис Baker Tilly - незалежна українська компанiя, що надає послуги в сферi аудиту, бiзнес консультування, незалежної оцiнки, бухгалтерського та управлiнського облiку; одна з лiдерiв на нацiональному ринку, незалежний член мiжнародної мережi Baker Tilly International.
1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Арсенал страхування"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 33908322
4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Жилянська, будинок 45
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 284205
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.12.2013
7. Міжміський код та телефон/факс (044)502-67-37 -
8. Вид діяльності Iншi види страхування, крiм страхування життя. Перестрахування.
9. Опис Послуги, що надаються ПрАТ "Страхова компанiя "Арсенал страхування":
- автострахування;
- страхування майна;
- медичне страхування;
- вiд нещасного випадку;
- страхування вiдповiдальностi та iнше.
1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Рiдна"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 34809641
4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Iгорiвська, будинок 12-А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 547138
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.11.2010
7. Міжміський код та телефон/факс (044)425-12-90 (044)425-00-95
8. Вид діяльності Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу))
9. Опис Послуги, що надаються ПрАТ "Страхова компанiя "Рiдна":
- автострахування;
- страхування майна;
- страхування вiдповiдальностi та iнше.
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Країна"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 20842474
4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Електрикiв, будинок 29А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 533010
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.04.2010
7. Міжміський код та телефон/факс (044)590-48-00 (044)590-48-00
8. Вид діяльності Добровiльне медичне страхування
9. Опис Послуги, що надаються ПАТ "Страхова компанiя "Країна":
- медичне страхування;
- автострахування;
- страхування майна та iнше.

2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22.05.2013 76/2/2013 НКЦПФР відсоткові 50000 30000 Бездокументарні іменні 1500000000 16.3 щоквартально 22.06.2018
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому ринку. 28.05.2013 Операцiйним управлiнням ПАТ “Фондова бiржа ПФТС” прийнято рiшення №2805/2013/15 про включення цiнних паперiв ДП “Енергоринок” до Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру (тiкер: OENERA, код ISIN: UA40001666623). 28 травня 2013 року фондовою бiржею прийнято рiшення про лiстинг цiнних паперiв емiтента. 18.02.2015 Операцiйним управлiнням ПАТ “Фондова бiржа ПФТС” прийнято рiшення №150218/00003 про переведення цiнних паперiв ДП “Енергоринок” до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу (тiкер: OENERA, код ISIN: UA40001666623). Тип облiгацiй: вiдсотковi iменнi звичайнi (незабезпеченi); форма випуску: закрита (приватна); кiлькiсть цiнних паперiв включених в лiстинг: 30 000 шт.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 5024840 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" 07.09.2015 1261350 19.2 30.04.2019
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" 19.06.2017 660300 18 31.05.2018
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" 30.06.2017 557040 14.5 31.05.2018
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" 14.07.2017 352605 17.85 27.06.2018
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" 28.12.2017 275160 17.85 27.06.2018
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" 09.01.2018 1500000 18.98 28.11.2018
Кредити банку, короткостроковi кредити АБ "Укргазбанк" 14.07.2017 165905 17.9 29.05.2018
Кредити банку, короткостроковi кредити АБ "Укргазбанк" 30.10.2017 252480 17.9 29.05.2018
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 779096 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 30358592 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 36162528 X X
Опис: В таблицi вiдображенi всi зобов'язання, облiкованi в балансi пiдприємстваКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" за ЄДРПОУ 21515381
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 140
Вид економічної діяльності за КВЕД 35.14
Середня кількість працівників 225
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 2786 2663
первісна вартість 1001 11071 11071
накопичена амортизація 1002 8285 8408
Незавершені капітальні інвестиції 1005 76 38
Основні засоби: 1010 26629 30754
первісна вартість 1011 47349 52314
знос 1012 20720 21560
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 10673493 10147187
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 10702984 10180642
II. Оборотні активи
Запаси 1100 711 937
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 5097010 5194507
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

5254770

3561507

з бюджетом 1135 8
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 18295174 18579293
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 761200 1194211
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170 579 2457
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 3628042 3765505
Усього за розділом II 1195 33037494 32298417
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 43740478 42479059

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 268 268
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 19296 19018
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4898888 5977946
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 4918452 5997232
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 312703 312703
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515 87176 82311
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 399879 395014
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 5043830 5024840
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 2073943 2008149
за товари, роботи, послуги 1615 26572921 24683798
за розрахунками з бюджетом 1620 512443 779096
за у тому числі з податку на прибуток 1621 43592 241806
за розрахунками зі страхування 1625 492 413
за розрахунками з оплати праці 1630 5333 5680
за одержаними авансами 1635 1510463 1139734
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 3377 6596
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 2699345 2438507
Усього за розділом IІІ 1695 38422147 36086813
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 43740478 42479059

Примітки
Керівник Гнатюк Ю.Л.
Головний бухгалтер Шинкарьова Л.С.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" за ЄДРПОУ 21515381
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2018 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 46665823 37858340
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 45831788 ) ( 37405852 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090

834035

452488
 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 854001 27048
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 16947 ) ( 6182 )
Витрати на збут 2150 ( 66847 ) ( 15055 )
Інші операційні витрати 2180 ( 4733 ) ( 1107 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

1599509

457192
 збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 147
Інші доходи 2240 278 113
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( 278782 ) ( 271747 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 141 ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

1320864

185705
 збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 241806 39709
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

1079058

145996
 збиток 2355 ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1079058 145996

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 548 556
Витрати на оплату праці 2505 39806 11823
Відрахування на соціальні заходи 2510 6810 2598
Амортизація 2515 963 722
Інші операційні витрати 2520 40400 6645
Разом 2550 88527 22344

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки
Керівник Гнатюк Ю.Л.
Головний бухгалтер Шинкарьова Л.С.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" за ЄДРПОУ 21515381
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000


Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( )

( )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( ) ( )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" за ЄДРПОУ 21515381
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 04 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" за ЄДРПОУ 21515381
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер